آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد: فرایند یادگیری سازمانی

  همه نظریه پردازان، یادگیری سازمانی را به عنوان یک فرایند به حساب می آورند که از چند مرحله تشکیل شده است. در اینجا به نظریات تعدادی از دانشمندان در باره فرایند یادگیری سازمانی اشاره می شود: الف- فرایند سه مرحله ای دفت و ویک[1] از نظر دفت و ویک فرایند یادگیری سازمانی از سه […]