جدید

دانلود پایان نامه صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان-صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در …

صلاحیتی که قانون گذار برای رسیدگی به برخی جرایم از حیث نوع و اهمیت آن برعهده مرجع خاصی قرار داده است و مصادیق آن در تبصره 2 ماده 249 آ.د.ک بیان شده است رأی وحدت رویه ای که در بحث صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان وجود دارد و به شرح ذیل می باشند : رأی […]

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد: دیوانعالی کشور – صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک سال 1392

شعب دیوانعالی کشوراز رئیس ، مستشار وعضو معاون تشکیل شده است . هیات عمومی دیوانعالی کشوربردو نوع است : الف -هیات عمومی وحدت رویه : که  مطابق ماده  270 قانون آئین دادرسی کیفری وظیفه  ایجاد وحدت رویه قضائی در موارد ی است که دادگاه تالی در موضوع واحد اختلاف رویه داشته باشند وآراء متفاوتی صادر کنند اگر موضوع به […]

علمی

دانلود پایان نامه ارشد: جرائم مستمرو صلاحیت محلی – صلاحیت و تشکیلات دادگاه …

متن کامل: پایان نامه بررسی صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک مصوب سال 1392 و مقایسه آن با دادگاه کیفری استان 2-3-2-5- شروع به جرم طبق اصول کلی ، در مورد « شروع به جرم » محلی که آخرین عمل در آنجا صورت گرفته است محل وقوع بشمار میآید و هر گاه […]