جدید

توانمند سازی و اثرات مثبت آن در محیط کار

این بعد از توانمندسازی به مشارکت کارکنان  در تصمیمات بحرانی آنان‌ که  به طور مستقیم بر کار آنها تأثیردارد ، ارتباط دارد . در بسیاری از موارد ، به معنای مشارکت و مسئولیت داشتن در تصمیماتی که شامل بودجه ، ، برنامه ریزی کردن ، برنامه ریزی تحصیلی و دیگر حوزه هایی که نیاز به […]

مقاله

معیارهای مدیریت کیفیت گسترده (TQM)

معیارها: ملاک اول: ساپورت و رهبری مدیریت عالی سازمان: الف- مدیران عالی بطور مستقیم و فعالانه در فعالیتهای مربوط به بهتر شدن کیفیت درگیر می شن. ب- مدیران عالی در فعالیتهایی که بهبود کیفیت رو بدنبال داره، مشارکت می کنن. ج- بیشتر مدیران عالی از فعالیتهای بهبود کیفیت ساپورت می کنن. د- بعضی از مدیران […]