No category

منبع پایان نامه با موضوع حقوق بشر، منابع حقوق، جبران خسارت

فهرست
مقدمه: 1
الف: طرح مسأله 1
ب) سؤالات تحقيق 2
ج) فرضيات 2
د) سوابق 3
ه) اهداف تحقيق 3
و) روش تحقيق 4
بخش اول: 5
مفاهيم اصلي و جايگاه حقوق بيگانگان از نظر قواعد بين المللي حقوق بشر 5
فصل اول: مفاهيم اصلي 6
مبحث اول: مفاهيم مربوط به قواعد بين المللي حقوق بشر و وضعيت افراد بيگانه 6
گفتار اول: قواعد بين المللي حقوق بشر به عنوان قسمتي از حقوق بين الملل عمومي 6
گفتار دوم: مفهوم تعهد بين المللي دولت در زمينه پاس داشت و اجراي حقوق بشر 9
تعريف تعهد بين المللي 10
گفتار سوم: مفهوم فرد بيگانه 13
گفتار چهارم: مفهوم حقوق بيگانگان 16
مبحث دوم: مهاجرت غيرقانوني_ قاچاق انسان و مفاهيم مربوطه 20
گفتار اول: پديده مهاجرت و نوع غير قانوني آن 20
گفتار دوم: حق افراد براي انجام مهاجرت، ترك سرزمين يا انتخاب سرزمين محل اقامت 23
گفتار سوم: : جرم قاچاق انسان يا بردگي نوين و مقايسه اجمالي آن با قاچاق مهاجران 25
گفتار چهارم : مفهوم قرباني جرم يا بزه ديده و جايگاه او در حقوق بين المللي کيفري 30
فصل دوم: جايگاه حقوق بيگانگان در منابع حقوق بين الملل 36
مبحث اول: اصل عدم تبعيض نسبت به افراد بيگانه و برخورداري بيگانگان از حقوق مصرح در اسناد بين المللي حقوق بشر 36
گفتار اول: اصل عدم تبعيض و جايگاه بنيادين آن در حقوق بشر بين المللي 36
گفتار دوم: جواز يا عدم جواز تبعيض بر اساس مليت 39
گفتار سوم: محدوده ي تعهدات دولت ها نسبت به افراد بيگانه از نظر ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 40
گفتار چهارم: اطفال بيگانه از نظر كنوانسيون حقوق كودك 43
گفتار پنجم: نگاهي به اسناد بين المللي متفرقه در زمينه حقوق بشري بيگانگان 45
مبحث دوم: چالش هاي برخورداري بيگانگان از حقوق بشري و راهکارهاي مربوط به الزام دولت ها به ايفاء تعهدات مربوطه 49
گفتار اول: وضعيت سرزمين هاي اشغال شده و افراد ساکن در آن ها 49
گفتار دوم : حق حمايت کنسولي از تبعه و امکان اقامه دعوي در محاکم بين المللي براي حمايت از تبعه 53
گفتار سوم: امکان شکايت يا مراجعه فرد يا دولت به کميته حقوق بشر 57
گفتار چهارم : مشکلات افراد فاقد تابعيت به صورت خاص 59
بخش دوم: 66
وضعيت قربانيان قاچاق انسان و مهاجرين غيرقانوني از نظر برخورداري از حقوق قانوني در کشورهاي ميزبان 66
فصل اول: وضعيت قربانيان قاچاق انسان 67
مبحث اول: حق دادخواهي و دريافت غرامت 67
گفتار اول: تعهدات مندرج در پروتکل الحاقي به کنوانسيون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان يافته فراملي نسبت به قربانيان قاچاق انسان 67
گفتار دوم: تعهدات مندرج در پروتکل الحاقي به کنوانسيون حقوق کودک 71
گفتار سوم: تعهدات مندرج در ساير اسناد مربوط به پديده‌ي قاچاق انسان 73
گفتار اول: حق حمايت براي بازگشتن به وطن خود در اسناد مربوط به قاچاق انسان 76
گفتار دوم: حدود تعهدات دولت‌ها براي امکان پذيرش قربانيان قاچاق انسان در کشور ميزبان 80
فصل دوم: مهاجرين غيرقانوني و وضعيت برخورداري آنها از حقوق قانوني در کشور ميزبان 83
مبحث اول: وضعيت موجود در صحنه ي واقعيت 83
گفتار اول: امكان سلب آزادي از مهاجرين غير قانوني و مشكلات مربوط به برخورداري از حمايت كنسولي براي آنها 84
گفتار2: امكان تحميل رفتارهاي ضد انساني يا شرايط نا مساعد زندگي بر مهاجرين غيرقانوني 85
مبحث دوم: نگاهي به مقررات مخصوص اسناد بين المللي در ارتباط با مهاجرين غير قانوني 89
گفتار اول: اسناد و منابع مربوط به حق درخواست پناهندگي 89
گفتار دوم: حقوق مندرج در کنوانسيون ملل متحد بر ضد شکنجه 93
گفتار سوم: حقوق مندرج در پروتكل الحاقي به كنوانسيون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان يافته فراملي براي مهاجرين غير قانوني 96
نتيجه گيري و پيشنهادات: 102
الف) نتيجه گيري 102
ب) پيشنهادات 106
منابع و مآخذ 107
الف) منابع فارسي: 107
کتب: 107
مقالات و پايان نامه ها: 109
ب) منابع لاتين: 110
ج) اسناد بين المللي 112
چکيده:
متأسفانه بيگانگان گروهي از افراد جامعه هستند که در بسياري موارد در بهره مندي از حقوق و جايگاه اجتماعي در رتبه دوم نسبت به اتباع قرار مي گيرند. در کنوانسيون هاي بين المللي حقوقي براي اين افراد ذکر شده است. اصل عدم تبعيض که در اسناد بين المللي حقوق بشري پيش بيني شده، تبعيض بر اساس مليت را منع مي کند. بنابراين هيچ گونه تبعيضي از لحاظ نژادي، قومي، ملي، زباني و غيره بين بيگانگان واتباع پذيرفته نيست. در پايان نامه حاضر به طور عموم به حقوق بيگانگان و افرادي که در کشوري غير از کشور خود زندگي مي کنند توجه مي شود. در اين ميان بيگانگان قربانيان قاچاق انسان و مهاجرين غيرقانوني در معرض آسيب پذيري بيشتري قرار دارند که موضوع اين پايان نامه مي باشند. مهم ترين سند بين المللي تصويب شده درباره پناهندگان کنوانسيون1951 ژنو مي باشد که در آن حق پناهندگي را براي هر کس که به دليل ترس از آزار و اذيت به خاطر نژاد، مذهب، مليت، عقايد سياسي و مذهبي سرزمين خود را ترک کرده و ساکن کشور ديگري هستند و به دليل اين ترس نمي تواند يا نمي خواهد به کشور خود برگردد به رسميت مي شناسد. همچنين بيان مي دارد که دولت هاي عضو به هيچ وجه حق اخراج پناهنده به کشور خود را ندارند. لازم به توضيح است که در ماده3 کنوانسيون ضد شکنجه نيز اين حق براي افرادي که از بيم شکنجه به کشور ديگري مهاجرت کرده اند ذکر شده واسترداد آنها به کشور متبوعشان که در آنجا ممکن است مورد شکنجه واقع شوند را ممنوع اعلام مي کند. در خصوص حقوق قربانيان قاچاق انسان دو سند مهم بين المللي تحت عنوان پروتکل پيشگيري، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بويژه زنان و کودکان (پروتکل پالرمو) و کنوانسيون اقدام عليه قاچاق انسان شوراي اروپا (کنوانسيون ورشو) به امضاي کشورها رسيده است. که در سند اخير جرم قاچاق انسان که حقوق اساسي بشر را ناديده مي گيرد، نقض حقوق بشر مي خواند و وظايف و محدوديت هايي را بر دولت ها تحميل و مبارزه ي مؤثر آنها را در پرتو اهتمام به سه راهبرد پيشگيري، جرم انگاري و حمايت از بزه ديده معرفي مي کند. در پژوهش پيش رو ضمن تشريح اسناد بين المللي در زمينه ي حقوق بشري بيگانگان به ارائه راهکارهايي در جهت تحقق اين حقوق مي پردازيم.
واژگان کليدي: حقوق بشر، فرد بيگانه، بزه ديده، قاچاق انسان، مهاجرين غيرقانوني، پناهندگي، شکنجه.
مقدمه:
الف: طرح مسأله
در سرزمين هر دولتي دو دسته از افراد شامل اتباع و بيگانگان ساکن هستند. اتباع کساني هستند که تابعيت کشور مورد نظر را دارند. بيگانگان نيز افرادي هستند که تبعه دولتي که در آن حضور داردند نيستند. براي تعيين حقوق اين افراد به تئوري هاي مختلفي پرداخته شده است که مهمترين آنها عبارتند از رفتار ملي برابر و رفتار حداقل بين المللي. بر اساس نظريه رفتار ملي برابر، بيگانه به جاي برخورداري از رفتار يا وضعيت ويژه، از همان حقوق و امتيازات اتباع کشور ميزبان برخوردار مي شود. يعني چون بيگانگان بايد از قوانين محل اقامت اطاعت کنند و در واقع به شرايط محلي با همه ي منافع و مضرات تسليم شده اند، پس تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور ميزبان داشته باشند. البته لازم به توضيح است که در اينجا برخي نابرابري ها مجاز است و آن در جايي است که امور مربوط به مصالح ملي و اعمال حاکميت در ميان باشد که برابري بيگانگان و اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد.
معيار ديگر رفتار حداقل بين المللي يا معيار حداقل استاندارد بين المللي است که بر اين اساس يک کشور بايد در قبال بيگانه حداقل رفتار شايسته يک ملت متمدن را داشته باشد. هر چند که اين رفتار بيش از رفتاري باشد که اين کشور در مورد اتباعش اجرا مي کند. بر اساس اين معيار موارد خاصي بايد رعايت شود، از جمله؛ تماميت جسماني بيگانه نبايد مورد سوء رفتار قرار گيرد و اموال او نبايد در معرض تضييع واقع شود. بيگانه حق آزادي انديشه و مذهب و ساير حقوقي که براي زندگي خصوصي لازم است را دارد. هيچ بيگانه اي را نبايد خودسرانه بازداشت يا زنداني نمود و يا در معرض سوء رفتار قضايي قرار داد. هر بيگانه اي اين حق را دارد که مانند اتباع، دادخواستش در دادگاه مستقل، با بي طرفي و به طور علني رسيدگي شود. دولت پذيرنده در همه حال بايد تساوي ميان اتباع و بيگانگان را در مقابل قانون مد نظر داشته باشد و تابعيت بيگانه را خودسرانه و بدون رضايت او تغيير ندهد. همچنين دولت محل اقامت نبايد بين تبعه ي دول مختلف تبعيض قايل شود.
در پايان نامه ي پيش رو سعي شده است به حقوق بيگانگان پرداخته شود و بررسي گردد کداميک از تئوري هاي ذکر شده درست تر و در اين خصوص چه منابعي وجود دارد؟ و نيز تعهدات بين المللي دولت ها در برابر حقوق بيگانگان در جهت حمايت از حقوق دسته هاي آسيب پذير افراد بيگانه (شامل مهاجرين غيرقانوني و قربانيان قاچاق انسان) چيست و چگونه بايد اين حقوق به اجرا گذاشته شود تا برخورداري اين افراد از حداقل هاي حقوق بشر جنبه ي واقعي به خود بگيرد؟
ب) سؤالات تحقيق
در پايان نامه حاضر، پرسش هاي اصلي ذيل مطرح مي باشند:
1. آيا تعهدات بين المللي حقوق بشر که در کنوانسيون ها و معاهدات بين المللي از سوي دولت ها پذيرفته شده، بدون تبعيض شامل افراد بيگانه نيز مي شود و آيا بيگانگان نيز مشمول حمايت ناشي از اين تعهدات قرار مي گيرند؟
2. در مورد مهاجران غير قانوني و قربانيان قاچاق انسان طبق اسناد الزام آور و غير الزام آور موجود چه نوع حمايت هايي به موجب تعهدات بين المللي دولت ها در نظر گرفته شده است؟
3. آيا حمايت هاي مقرر در حقوق بين الملل در وضعيت کنوني براي حمايت مؤثر از حقوق بيگانگان و مخصوصاً حمايت از قربانيان قاچاق انسان و مهاجرين غير قانوني کفايت مي کند يا خير؟
ج) فرضيات
در پاسخ به پرسش هاي اصلي اين تحقيق، فرضيات زير پيشنهاد مي گردد:
1. اصل عدم تبعيض به عنوان يکي از اصول بنيادين شناخته شده در قواعد بين المللي حقوق بشر، تبعيض بر اساس مليت را نيز ممنوع مي سازد و جز در موارد استثنائي، بيگانگان نيز از کليه ي حقوق مدني و سياسي در کشور ميزبان برخوردار خواهند بود.
2. حمايت هاي پيش بيني شده از قربانيان قاچاق انسان و مهاجرين غير قانوني، شامل جبران خسارت قربانيان قاچاق انسان، کمک به بازگشت مهاجرين غير قانوني به سرزمين اصلي خود و منع اخراج آنها در موارد درخواست پناهندگي به دلايل موجه و يا احتمال قوي شکنجه شدن در کشور مبدأ مي باشد.
3. به دليل فقدان ساز و کارهاي نظارتي و قضائي کافي، در موارد بسياري شاهد آن هستيم که حقوق پيش بيني شده براي مهاجرين غير قانوني و قربانيان قاچاق انسان، هنوز جنبه ي عيني به خود نگرفته و در عين حال، اسناد بين المللي موجود از برخي نقايص در اين زمينه رنج مي برند.
د) سوابق
شکي نيست که در هر يک از زمينه هاي حقوق جزا و حقوق بشر
تحقيقاتي در زمينه هاي جرايم قاچاق انسان و قاچاق مهاجرين چه در داخل کشور و چه در کشورهاي ديگر به انجام رسيده است که البته حدالامکان در نگارش اين پايان نامه مورد استفاده قرار گرفته است. ليکن ويژگي اين کار پژوهشي آن است که تأکيد خود را بر تعهدات بين المللي دولت ها گذاشته و با يک ديدگاه ميان رشته اي سعي شده است از ميان بيگانگان به حقوق بشري عده اي از آن ها که در معرض بيشترين موارد نقض قرار مي گيرند بپردازد.
ه) اهداف تحقيق
1. بررسي تعهدات بين المللي در زمينه شرايط مهاجران غير قانوني و قربانيان قاچاق انسان
2. بررسي ضمانت اجراي اين تعهدات
3. ارائه ي راهکارهاي اصلاحي در اين زمينه
و) روش تحقيق
روش معمول کتابخانه اي است. در يادداشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *