پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، حقوق مدنی، حقوق بشری، حقوق بشر اسلامی

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….1
1- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………….1
2- سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………2
3- ضرورت و نوآوری تحقیق……………………………………………………………………………………………………….3
4- سئوال¬های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………3
5- فرضیه¬های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..3
6- اهداف و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………..4
7- شیوه¬ی انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….4
8- طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….4
فصل اول: مفهوم و تاریخچه حقوق بشر……………………………………………………………………………..6
بخش اول: معنا و مفهوم حقوق بشر……………………………………………………………………………………………7
گفتار¬اول: معنای حقوق بشر……………………………………………………………………………………………………….8
1- معنای¬حقوق بشر در نگاه کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………8
2- معنای حقوق بشر در نگاه اسلام………………………………………………………………………………………….9
گفتار دوم: تعریف حقوق بشر…………………………………………………………………………………………………9
1- تعریف حقوق بشر از منظر بین الملل…………………………………………………………………………………..9
2- حقوق بشر از دیدگاه فلسفی………………………………………………………………………………………………10
3- حقوق بشر از نگاه جامعه شناسی……………………………………………………………………………………….10
4- تعریف لیبرالیستی حقوق بشر……………………………………………………………………………………………10
5- حقوق بشر در رویکرد دینی……………………………………………………………………………………………..10
گفتار¬سوم: مفهوم تاریخی و اجتماعی حقوق بشر……………………………………………………………………..11
گفتار¬چهارم: ماهیت حقوق بشر……………………………………………………………………………………………..12
گفتار¬پنجم: فرهنگ حقوق بشر………………………………………………………………………………………………12
گفتار¬ششم: قرائت حقوق بشر……………………………………………………………………………………………….13
گفتار¬هفتم: ارزش¬های حقوق بشری……………………………………………………………………………………….13
گفتار¬هشتم: نسبت مدرنیسیم و حقوق بشر……………………………………………………………………………..13
بخش دوم: تاریخچه حقوق بشر……………………………………………………………………………………14
گفتار¬اول: بررسی دیدگاه¬های مختلف……………………………………………………………………………………..14
1- دیدگاه حقوق طبیعی مدرن………………………………………………………………………………………………14
2- دیدگاه رواقیون……………………………………………………………………………………………………………….14
3- بینش متفکران مسیحی……………………………………………………………………………………………………..14
گفتار¬دوم: حق و حقوق بشر………………………………………………………………………………………………….15
گفتار¬¬سوم: تاریخچه حقوق بشر تا تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………..15
گفتار¬¬چهارم: تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………18
بخش سوم: بررسی تاریخچه حقوق بشر در اسلام………………………………………………………20
گفتار¬اول: تاریخچه حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………………………20
گفتار¬دوم: بررسی نقش پیامبر(ص) در احیا و توسعه¬ی حقوق بشر……………………………………………..22
1- مهمترین اهداف پیامبران الهی……………………………………………………………………………………………22
2- وضعیت حقوقی بشر در آستانه¬ی بعثت……………………………………………………………………………..24
3- تاریخ تدوین حقوق بشر از منظر اسلام……………………………………………………………………………..26
الف- قرآن و حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………26
ب- اصول حقوق بشر در نهج-البلاغه……………………………………………………………………………………..27
پ- اعلامیه حقوق بشر اسلامی…………………………………………………………………………………………….27
4- انسان در نگاه پیامبر………………………………………………………………………………………………………..28
5- برابری اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………….28
6- برابری در حقوق و تکالیف…………………………………………………………………………………………….29
گفتار¬سوم: حقوق بشر از منظر اسلام……………………………………………………………………………………..29
1- ویژگی¬های حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………………………….30
2- انگیزه¬های حقوق بشری در اسلام………………………….
……………………………………………………….31
فصل دوم: بررسی اسناد بین¬المللی و منطقه¬ای حقوق بشر با نگاهی به مبانی و منابع حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………34
بخش اول: نگاهی به اسناد بین¬المللی حقوق بشر………………………………………………………35
گفتار¬اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………………….35
گفتار¬دوم: میثاق بین¬المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی………………………………………………36
گفتار¬سوم: میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی………………………………………………………………….37
1- اولین پروتکل اختیاری میثاق بین¬المللی حقوق مدنی وسیاسی…………………………………………….37
2- دومین پروتکل اختیاری میثاق بین¬المللی حقوق مدنی وسیاسی…………………………………………..38
گفتار¬چهارم: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)……………………………………….38
گفتار¬پنجم: کنوانسیون بین¬المللی محو هر نوع تبعیض نژادی…………………………………………………..38
گفتار¬ششم: کنوانسیون بین¬المللی منع و مجازات جرم نژادپرستی(آپارتاید)………………………………..39
گفتار¬هفتم: کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده………………40
گفتار¬هشتم: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان…………………………………………………………………….40
گفتار¬نهم: کنوانسیون حقوق کودک……………………………………………………………………………………41
گفتار¬دهم: کنوانسیون بین¬المللی ضدآپارتاید در ورزش………………………………………………………..42
بخش دوم: بررسی اسناد منطقه¬ای حقوق بشر…………………………………………………………43
گفتار¬اول: نظام اروپایی حقوق بشر……………………………………………………………………………………43
1- منشور اجتماعی اروپایی……………………………………………………………………………………………..44
2- سازمان امنیت و همکاری اروپا…………………………………………………………………………………….44
گفتار¬دوم: نظام حقوق بشری حاکم بر سازمان کشورهای آمریکایی………………………………………..45
1- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر……………………………………………………………………………………46
گفتار¬سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت-ها………………………………………………………………….46
گفتار¬چهارم: اعلامیه¬های شورای اسلامی اروپا و اجلاس کویت…………………………………………….46
1- اعلامیه اسلامی جهانی شورای اسلامی اروپا………………………………………………………………….47
2- اعلامیه اجلاس کویت………………………………………………………………………………………………..48
3- اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………..48
بخش سوم: مبانی و منابع نظام بین¬الملل حقوق بشر و نظام حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *