داغ ترین ها

یادگیری خودتنظیمی از دید علمی

<p>1– زمان کافی صرف کنن (یعنی واسه یادگیری سعی کنن و وقتی که یادگیری مشکله همت داشته باشن).
2- پایه علمی کامل و منظم داشته باشن.
3- مجموعه ایی از راهبردهای درست رو واسه دروس پیشرفت دهند.
4- به این مسئله باور داشته باشن که اگه اونا مراحل یک تا سه رو رعایت کنن موفق می شن بی مهارتای خود تنظیمی علم آموزا روبروی خطر افت تحصیلی یا شکست هستن چون مشکلات یادگیری خود رو به از دست دادن توانایی نسبت می دن(شرو و بروکز، 2001).
خودتنظیمی شامل یک رهبری شناختیه که لازمه عواملیه مثل: برابری¬ها و تصمیم گیریای همیشگی، آگاهی واسه کسب برداشتی معتبر و با هوشمندی از موقعیت و آمادگی واسه درخشش چیزی که در فعالیتای تحصیلی و کلا در زندگی، باید انجام شه، چیزی که انجام می شه و چیزی که انجام شده. اکتساب این مهارت حتما با رشد طبیعی در ارتباط نیس و مثل دیگه توانایی¬ها یا ظرفیتا، باید به طور رو یاد گرفته شه(زیمرمن و شانک، 1994، به نقل از لیزارگا ، 2003).
خود تنظیمی کنترل داشتن بر رفتارها هیجانا و افکاره(انیولا، 2007).

92