پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، مجازات اعدام، نظام حقوقی اسلام، فقه اسلامی

بشر………………49
گفتار¬اول: مبانی حقوق بشر………………………………………………………………………………………………50
1- مبانی حقوق بشر در کنوانسیون¬های بین-المللی……………………………………………………………….51
2- مبانی نظام حقوقی اسلام…………………………………………………………………………………………….52
گفتار¬دوم: منابع نظام بین¬المللی حقوق بشر و نظام حقوقی اسلام…………………………………………..54
1- منابع نظام بین¬المللی حقوق بشر………………………………………………………………………………….54
2- منابع نظام حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………………………..56
الف- قرآن…………………………………………………………………………………………………………………….57
ب- سنت……………………………………………………………………………………………………………………..57
پ- اجماع………………………………………………………………………………………………………………….57
ت- عقل…………………………………………………………………………………………………………………….57
فصل سوم: بررسی وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام
با تاکید بر راه¬کارهای تقریب-…………………………………………………………………58¬
بخش اول: آزادی…………………………………………………………………………………………………..59
گفتار¬اول: آزادی از بردگی…………………………………………………………………………………………..61
1- مفهوم بردگی………………………………………………………………………………………………………61
2- موضع اسلام در رابطه با بردگی……………………………………………………………………………..62
3- تحلیل مفهوم برابری…………………………………………………………………………………………….65
4- تحلیل مفهوم عدالت……………………………………………………………………………………………66
5- حدیث مشهور تساوی انسان-ها……………………………………………………………………………..66
گفتار¬دوم: آزادی سیاسی و اجتماعی…………………………………………………………………………..66
1- آزادی اندیشه و بیان……………………………………………………………………………………………67
2- آزادی سیاسی و اجتماعی……………………………………………………………………………………68
3- آزادی اندیشه، عقیده و بیان در فقه اسلامی……………………………………………………………71
الف- آزادی اندیشه…………………………………………………………………………………………………72
ب- آزادی عقیده……………………………………………………………………………………………………72
پ- آزادی بیان………………………………………………………………………………………………………73
4- ارزیابی نگرش اسلام به آزادی¬های سیاسی و اجتماعی…………………………………………..73
گفتار¬سوم: آزادی مذهبی………………………………………………………………………………………….75
1- حق آزادی دین…………………………………………………………………………………………………76
2- آزادی عقیده و مذهب……………………………………………………………………………………….78
3- آزادی اندیشه و بیان………………………………………………………………………………………….78
4- دیدگاه کلی اسلام در مورد آزادی مذهب…………………………………………………………..79
بخش دوم: عدم تبعیض مذهبی……………………………………………………………………..81
گفتار¬اول: برابری مذهبی در فقه اسلامی………………………………………………………………….82
گفتار¬دوم: دیدگاه کلی اسلام و نظام جهانی حقوق بشر…………………………………………….83
بخش سوم: عدم تبعیض براساس جنس……………………………………………………….84
گفتار¬اول: حقوق زن……………………………………………………………………………………………85
گفتار¬دوم: اهمیت خانواده…………………………………………………………………………………….85
گفتار¬سوم: بررسی مسأله زن در فقه اسلامی……………………………………………………………87
1. ازدواج…………………………………………………………………………………………………………..88
الف- سن رشد…………………………………………………………………………………………………..88
ب- حقوق مساوی……………………………………………………………………………………………. 89
2- تفاوت در بعضی احکام جزایی……………………………………………………………………….90
الف- اختلاف در اجرای حکم اعدام برای زن و مرد……………………………………………….90
یک- موضوع مجازات اعدام………………………………………………………………………………..91
دو- بررسی مجازات اعدام…………………………………………………………………………………..91
سه- دیدگاه اسلام در مورد مجازات اعدام……………………………………………………………..93
ب- اختلاف زن و مرد در میزان دیه……………………………………………………………………..93
3- تفاوت در ارث………………………………………………………………………………………………94
4- تفاوت در واگذاری مناصب عالی و قضاوت و شهادت……………………………………….94
5- تبعیت زن از شوهر…………………………………………………………………………………………95
الف- در محل اقامت…………………………………………………………………………………………..95
ب- در تابعیت……………………………………………………………………………………………………96
گفتار¬چهارم: تعارض با حقوق مذهبی……………………………………………………………………97
گفتار¬پنجم: معنی و مفهوم تساوی………………………………………………………………………..97
1- تساوی حقوقی………….
…………………………………………………………………………………97
2- تساوی در نتیجه…………………………………………………………………………………………..98
3- تساوی در فرصت………………………………………………………………………………………..99
گفتار¬ششم: ارزیابی دیدگاه اسلام در مورد زنان……………………………………………………..99
بخش چهارم: راه¬کارهای هماهنگی موازین حقوق بشری در اسلام……….100
گفتار¬اول: انتقاد از حقوق بشر……………………………………………………………………………100
گفتار¬دوم: داوری میان فقه و حقوق بشر……………………………………………………………..101
1- جهان شمولی حقوق بشر یا نسبت¬گرایی فرهنگی……………………………………………101
2- لزوم پذیرش حقوق بشر از سوی فقه…………………………………………………………….101
گفتار¬سوم: پیوند فقه و حقوق بشر………………………………………………………………………102
1- پاس¬داشت سنت و پذیرش تجدد…………………………………………………………………..102
2- بررسی وضعیت سنت و تجدد در اسلام…………………………………………………………103
3- عدم اختلاف مبانی اسلام و حقوق بشر…………………………………………………………..103
4- عقل و بنای عقلاء نقطه¬ی پیوند فقه و حقوق بشر…………………………………………….104
گفتار¬چهارم: بازتاب حقوق بشر در فقه معاصر………………………………………………………104
1- حقوق زن……………………………………………………………………………………………………105
2- آزادی اندیشه، عقیده و تغییر مذهب……………………………………………………………….105
3- حقوق بشر و روشن فکری دینی…………………………………………………………………….105
نتیجه-گیری……………………………………………………………………………………………………..107
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..110
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………..112
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………….120
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………..122

مقدمه
1- تعریف مسأله
در تاریخ دهم ماه دسامبر 1948 متن اعلامیه حقوق بشر به تصویب 48 عضو از 58 عضو وقت سازمان ملل متحد رسید. متن مذکور هیچ مخالفی نداشت اما 6 کشور کمونیستی(روسیه، بلوروس، اوکراین، چکسلواکی، یوگسلاوی و لهستان) و دو کشور آفریقای جنوبی و عربستان سعودی به آن رأی ممتنع دادند. ریشههای تصویب این اعلامیه به حوادث سالهای جنگ جهانی دوم و از جمله کنفرانسهای دَمبارتن اوکس(1944) و سانفرانسیکو(1945) بر میگردد که در آن، مسائل بعد از جنگ مورد بحث و بررسی قرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *