No category

منبع تحقیق درمورد مدیریت خشم، آموزش گروهی، روانشناسی

بروز ویژگی های زنانه مانند هیجانات و صمیمیت خودداری می کنند و از آنجا که آزمودنی های مورد مطالعه این تحقیق را دانش آموزان پسر دبیرستانی تشکیل داده اند می توانیم نتیجه بگیریم که آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی صمیمت اجتماعی پسران را افزایش نمی دهد و نظریه روانشناسی اجتماعی در تبیین تفاوت های جنسی در تجربه روابط اجتماعی صمیمانه را که نشان میدهد زنان و مردان طی فرایند های اجتماعی شدن یاد می گیرند که از شیوه های هماهنگ با جنس خود برای تجربه صمیمیت بهره گیرند را تأیید می کند. همچنین یافته های سایر پژوهشگران از جمله، برزونسکی و کاک58 (2005)، و رز و رادولف59 (2006)، تبیین فوق را تأیید می کنند. علاوه بر این دانشورپور و همکاران، (1386) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که پسران در مقایسه با دختران نمرات صمیمیت اجتماعی پایین تری را گزارش می کنند.
فرضیه دوم: آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی موجب کاهش تفکر قطعی نگر می شود.
بر اساس نتايج به دست آمده، ميانگين تفکر قطعينگر گروه کنترل 44/50 و ميانگين تفکر قطعينگر گروه آزمایش 39/22 است. بنابراين ميانگين تفکر قطعينگر گروه آزمایش به ميزان 22/11 نمره کمتر از ميانگين گروه کنترل بود. با قبول خطاي کمتر از 05/0 (Sig=0/011) و درجه اطمينان بیش از 95/0 ميتوان نتيجه گرفت بين اين دو گروه از نظر میزان میانگین تفکر قطعينگر تفاوت معناداری وجود دارد. يعني فرضيه خنثي (0H) كه نشانگر عدم وجود رابطه است را نمي توانيم بپذيريم و رد مي‌كنيم ولی فرض خلاف که نشان دهنده اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم بر کاهش تفکر قطعی نگر هست را تأیید می کنیم.
درمان مبتنی بر رویکرد شناختی – رفتاری، تلفیقی از رویکردهای شناختی و رفتاری است و عموما مداخلات روانی- تربیتی مربوط به خشم ماهیتی شناختی – رفتاری دارند. در این نوع شیوه درمانی، به مراجع کمک می شود تا الگوهای تفکر تحریف شده (برای مثال تفکر قطعی نگر) و رفتار ناکارآمد خود را تشخیص دهد و در آن، از بحث های منظم و تکالیف رفتاری دقیقا سازمان یافته استفاده می شود. در جنبه هایی از درمان تأکید عمدتا رفتاری، و در جنبه های دیگر، شناختی است. بنابراین تأکید درمان متوجه فراهم آوردن فرصتی برای یادگیری های انطباقی جدید و ایجاد تغیراتی در فضای بیرون از حیطه بالینی است، حل مسأله جزء مهم و لاینفک درمان را تشکیل می دهد (قاسم زاده، 1385).بنابراین باتوجه به اینکه، مداخله های روانی- تربیتی مربوط به آموزش گروهی مدیریت خشم بر مبنای رویکردهای شناخت گرایی و رفتارگرایی تهیه شده اند، مؤثر بودن این مداخلات و کاهش تفکر قطعی نگر آزمودنی های این پژوهش دور از انتظار نبود.
در تبیین کاهش تفکر قطعی نگر در نتیجه آموزش گروهی مدیریت خشم باید گفت که، دیدگاه های شناختی، سلامت یا عدم سلامت روانی را با نحوه دریافت و تفسیر افراد از جهان یا به طور اخص، محیط پیرامون وابسته دانسته اند (سومرز-فلانگان60 و سومرز-فلانگان، 2004). در واقع، بازخورد افراد نسبت به خود یا جهان پیرامونشان در آسیب پذیری آنان نسبت به تنیدگی ها ی روانی نقش بسیار مهمی ایفا می کند (وارنر61، 2000). در تحقیقات همسو و موازی با نتیجه این تحقیق، یونسی و بهرامی (1388)، در تحقیقی نشان دادند که، تفکر قطعی نگر با رضایت زوجین رابطه معکوس دارد. دیویس و لیساکر (2005)، در پژوهش خود نشان دادند که شناخت درمانی و درمان شناختی-رفتاری به اصلاح باورهای منفی و غیرمنطقی و کاهش جنبه های نگرانی منجر میشود. نوابی نژاد و ملک (1389) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که آموزش مقابله با تفکر قطعی نگر، بر افزایش روابط زناشویی مؤثر است، این نتیجه حاصل می شود که، سازگاری بیشتر در زندگی زناشویی با پایین بودن میزان تفکر قطعی نگر همراه است.
محدودیت‎:
فقدان پیگیری جلسات به علت کاستی های زمانی در اجرا، محدودیت این تحقیق می باشد.
پیشنهادهای پژوهش
پیشنهادهای پژوهش در دو طبقه به شرح زیر آورده شده است:
پیشنهادهای کاربردی که به مسئولان آموزش و پرورش و والدین ارائه می‎شود. پیشنهادهایی برای پژوهش‎های بعدی که به پژوهش‎گرانی که قصد پژوهش در این زمینه را دارند ارائه می‎شود. در زير اين دو دسته پيشنهاد به تفكيك ذكر شده‎اند.
پیشنهادهای کاربردی
1- لازم است آموزش و پرورش در ارتباط با نقش مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در کاهش تفکر قطعی نگر و سایر زمینه های مرتبط با خشم، برنامه‎های آموزشی مناسبی را برای انواع دوره‎های آموزش معلمان، آموزش خانواده، مدیران و دبیران در نظر گرفته و تهیه و برگزار کند.
2- والدین و دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت خود، باید الگو باشند و در روبط خشم خود را کنترل کنند.
3- به منظور آشنایی و کاربرد و نقش آموزش گروهی مدیریت خشم بر کاهش تفکر قطعی نگر و افزایش صمیمیت اجتماعی و همچنین اهمیت بازسازی شناختی ، کارگاه‎های آموزشی و دوره‎های ضمن خدمت برای دست‎اندرکاران تعلیم و تربیت، بخصوص مشاوران مدرسه برگزار شود.
پیشنهادهایی برای پژوهش‎های بعدی
1- به منظور افزایش صمیمیت اجتماعی، دانش آموزانی که از فوبیهای اجتماعی رنج می برند، شناسایی و مداخلات متناسب برایشان تدوین و اجرا گردد.
2- پژوهش مشابهی بر روی «نمونه دختران» انجام شود و با «نمونه پسران» مقایسه گردد.
منابع فارسی
ابوالمعالی، خدیجه؛ موسی زاده، زهره(1391). پرخاشگری، ماهیت، علت و پیشگیری. تهران: انتشارات ارجمند(نسل فردا).
ابوالمعالی، خدیجه (1389). نظریه های جرم شناسی و بزه کاری، با تأکید بر شناخت اجتماعی. تهران: انتشارات ارجمند(نسل فردا).
ابوئی مهریزی، م؛ طهماسیان، ک؛ و خوش کنش، ا.(1389). تأثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارت های خودنظم دهی خشم و تعارضات والد- نوجوان در دختران. فصلنامه خانواده پژوهی، سال6، شماره 23،404-393.
آذریان، زهرا (1386). بررسی آموزش کنترل خشم به شیوه شناختی- رفتاری بر خشونت زناشویی زوجین شهرستان شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، گروه مشاوره دانشگاه اصفهران.
پاتریک، ریلی؛ مایکل، شاپ شایر(2013).مدیریت خشم بر اساس رویکرد شناختی- رفتاری. (ترجمه: فرزاد نصیری، 1392). تهران: انتشارات ارجمند.
پورجوزی، بهنام. (1373). بررسی رابطه خصومت و خشم و شدت انسداد عروق کرونر قلب. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تربیت مدرس، علوم انسانی، گروه روان شناسی.
ترکان، هاجر (1385). بررسی اثربخشی گروه درمانی به شیوه تحلیل تبادلی بر رضایت زناشویی زوج های شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
خدایاری فرد، محمد؛ چشمه نوشی، میترا؛ رحیمی نژاد، عباس؛ و فراهانی، حجت اله (1390). اثربخشی آموزش مؤلفه های هوش هیجانی بر سازگاری اجتماعی و صمیمیت اجتماعی. مجله روان شناسی، 367.
دانشورپور،زهره؛ تاجیک اسمعیلی،عزیزاله؛ شهرآرای،مهرناز؛ فرزاد،ولی اله؛ و شکری، امید(1386).تفاوت های جنسیتی در جمعیت اجتماعی: نقش سبک های هویت. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران(4)13،404-393.
دانشورپور، زهره(1385).بررسی روابط بین سبک های هویت و صمیمیت اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های متوسطه شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تربیت معلم.
زارعی، م. (1385). تأثیر آموزش فنون مشاوره شناختی- رفتاری بر عملکرد خانواده. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
ساراسون، ایروین جی؛ ساراسون، باربارا (1999). روان شناسی مرضی. جلد (2). (ترجمه بهمن نجاریان و همکاران، 1378). تهران: نشر رشد.
شعاری نژاد، علی اکبر(1371). درآمدی بر روانشناسی انسان. تهران: انتشارات آزاده، چاپ دوم، جلد اول.
شکوهی یکتا، م؛ به پژوه، ا؛ غباری بناب، ب؛ زمانی، ن؛ و پرند، ا.(1387).تاثیر آموزش مهارت های مدیریت خشم بر کنترل خشم مادران دانش آموزان کم توان ذهنی و دیر آموز. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، سال6، شماره 4،-358369.
شکوهی یکتا، م؛ پرند، ا؛ شهائیان، ا؛ و اکبری زردخانه، س.(1390). تأثیر آموزش روش تربیتی مبتنی بر حل مسأله بر روش فرزندپروری و رفتارهای خشمگینانه والدین. روش ها و مدل های روان شناختی، سال2، شماره6، 56-45.
شکیبایی، ف؛ تهرانی دوست، م؛ شهریور، ز؛ و آثاری، ش.(1383).گروه درمانی مدیریت خشم با رویکرد شناختی- رفتاری در نوجوانان مؤسسه ای. مجله تازه های علوم شناختی، سال 6، شماره 1 و 2، 59-66.
صادقی، احمد؛ احمدی، سید احمد؛ و عابدی، محمدرضا(1381). بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهار خشم به شیوه عقلانی- عاطفی- رفتاری بر کاهش پرخاشگری. مجله روان شناسی 21، سال6، شماره1.
کاپلان، ه؛ سادوک، ب (1995). خلاصه روانپزشکی، علوم رفتاری روانپزشکی. (ترجمه: نصراله پورافکاری،جلد سوم، 1374). تهران: انتشارات شهر آب.
کاظمی، ز؛ نشاط دوست، ح؛ کجباف، م؛ عابدی، ا؛ آقامحمدی، س و صادقی، س (1391). اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت اجتماعی دختران فراری. مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، سال10، شماره3، 162-139.
کتیبایی، ژیلا؛ گنجوی، لیلی؛ حسن بیکی، زینب؛ قنبری، سعید؛ و سادات سید موسوی، پریسا (1390). اثربخشی آموزش بازسازی شناختی بر اصلاح تصویر بدنی منفی و افزایش حرمت نفس در دختران نوجوان. مجله روان شناسی56، سال چهاردهم،شماره4، 369-357.
لی هی ، رابرت(2011). تکنیک های شناخت درمانی. (ترجمه: حسن حمیدپور و زهرا اندوز، 1390). تهران: انتشارات ارجمند.
نوابی نژاد، ش و ملک، ا. (1389).اثربخشی آموزش مقابله با تفکر قطعی نگر بر بهبود روابط زناشویی زنان. اندیشه و رفتار، دوره چهارم، شماره16.
نویدی، ا. (1387). تاثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارتهای سازگاری پسران دوره متوسطه شهر تهران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال چهاردهم، شماره4،403-394.
نویدی، ا.(1385). آزمودن تاثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارت های خودنظم دهی خشم، سازگاری و سلامت عمومی پسران دوره متوسطه شهر تهران. پایان نامه دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
وفایی ، مريم ، رابطه سبک های هویت و دینداری . تهران: مجله ي روانپزشکی و روانشناسی بالینی ، سال پانزدهم ، ( 1388 ) شماره ي 4 .
هاوتون، کرک، سالکوس یکس، و کلارک، (1989). رفتاردرمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلال های روانی. (ترجمه: حبیب ا.. قاسم زاده، جلد پنجم، 1385). تهران: انتشارات ارجمند.
یونسی، س. ج. و بهرامی، ف. (1388). پیش بینی رضایت زناشویی و تفکر قطعی نگر در زوجین. فصلنامه روان شناختی ایران، شماره 19، 249-241.
یونسی، س. ج. عسگری، ع. و بهرامی. ف. (1387)و تهیه و استاندارد سازی مقیاس تفکر قطعی نگر. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
یونسی، س. ج. (1383). نقش معناشناختی حوادث در کاهش آسیب های روانی: روش جدید و بنیادین در شناخت درمانی. مجله حوزه و دانشگاه. ویژه نامه سلامت روانی،41،29-8.
یونسی، س. ج. (1381). استیگا و ناباروری، مهارت های سازگاری. فصلنامه پزشکی باروری و ناباروری،3(12)، 86-73.
منابع لاتین
Abolghasemi, Sh., Akbari, B., Mansurian, J., Abolghasemi, A. (2013). The effectiveness of aggression management on skill of self- regulation and impulsiveness in mothers having boys in pointer section schools of babol. International Journal of Agriculture and Crop Sciences. ISSN 2227-670X ©2013 IJACO Journal. Available online at www.ijagcs.com.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *