No category

منابع مقاله با موضوع مهارت های حرکتی، اندازه گیری، تحلیل آماری

سوالات زیر رضایت خود را اعلام فرمائید.
تاریخ تولد
وزن
قد
دست و پای برتر
وضعیت سلامت
وضعیت بینایی
آیا سابقه بیماری مزمن دارد؟
تعداد فرزندان خانواده………………..نفر
کودک شما فرزند چندم خانواده است……………………………….
میزان تحصیلات پدر
کاردانی………… کارشناسی ………….. کارشناسی ارشد………… دکترا…………….
10- میزان تحصیلات مادر
کاردانی………… کارشناسی ………….. کارشناسی ارشد………… دکترا…………….
11-آیا فرزندتان تا به حال در کلاسهای ورزشی شرکت کرده است؟
بلی…….. خیر …….
درصورت مثبت بودن در چه کلاسی………………….
آزمون رشد حرکتی درشت TGMD-2 :
این آزمون اولین بار در سال 1985 برای ارزیابی کیفی مهارتهای حرکتی درشت توسط اولریخ تهیه شد و سپس در سال 2000 ویرایش جدید آن را به صورت جامع تر ارائه داد، این آزمون داری دو خرده آزمون جابه جایی و دستکاری می باشد که به صورت کیفی رشد الگوی حرکتی مهارت های درشت را ارزیابی می کند. برای تعیین سطح رشدی کودکان و به خاطر اینکه از تکرار آزمون خودداری شود از دوربین فیلم برداری استفاده شد (زارع زاد، 2010).
آزمون اولریخ 2000
مهارت های جابجایی
ثبت عملكرد خرده آزمون ها
دست برتر: ‌راست چپ تثبيت نشده
دست برتر:‌ راست چپ تثبيت نشده
مهارت
ابزار
دستورالعمل
معيار هاي عملكرد
تلاش 1
تلاش 2
امتياز
دويدن
فضاي 60 پايي مرتب،‌2 مخروط
دو مخروط به فاصله 50 پايي از يكديگر گذاشته. مطمئن شويد بعد از مخروط دوم 10 پا فضا موجود باشد. به كودك بگوييد با سرعت هر چه تمام تر با شنيدن پيام “رو” به بطرف مخروط دوم بدود.
1.حركت دست و پاي مخالف، آرنج خميده
2.دوره كوتاه زماني كه دو پا در هوا هستند
3.مكان فرود باريك پا روي پاشنه يا پنجه (كف پاي صاف نباشد)
4. پاي غير اتكا تقريباً °90 خم باشد (نزديك باسن)
امتياز مهارت
تاختن
فضاي 25 پايي مرتب،‌2مخروط يا نوار
دو مخروط به فاصله 25 پايي از يكديگر گذاشته. به كودك بگوييد فاصله بين دو مخروط را تاخت برود. تلاش دوم شامل برگشت از مخروط 2 به 1 است
1.بازوها خميده و در مرحله خيز تا سطح كمر بالا مي آيند.
2. يك گام رو به جلو كه بعد از پاي راهنما، پاي دنباله مي آيد كه پشت يا كنار پاي راهنما قرار مي گيرد.
3. يك دوره كوتاه زماني كه هر دو پا در هوا قرار دارند
4.حفظ الگوي موزون در 4 تاخت متوالي
امتياز مهارت
لي لي
حداقل يك فضاي 15 پايي
به كودك بگوييد با پاي برتر 3 بار لي لي رفته (قبل از آزمون تثبيت شود) و اين كار را با پاي ديگر نيز تكرار كند. تلاش دو تكرار شود.
1.پاي غيراتكابه شكل پاندولي براي توليدنيرو به جلو تاب مي خورد
2. كف پاي غير اتكا پشت بدن مي ماند
3. بازوها خميده و براي توليد نيرو به جلو تاب بر مي دارد
4.خيز و فرود براي سه بار متوالي روي پاي برتر
5.خيز و فرود براي سه بار متوالي روي پاي غير برتر
امتياز مهارت
جهيدن
حداقل يك فضاي 20 پايي مرتب، كيسه لوبيا و نوار
كيسه لوبيا را زمين بگذاريد. يك نوار روبروي كيسه و در فاصله 10 پايي از آن بچسبانيد. از كودك بخواهيد روي نوار ايستاده دويده و با جهش از روي كيسه لوبيا عبور كند.
1.خيز روي يك پا و فرود روي پاي ديگر
2.دوره زماني كه هر دو پا در هوا هستند طولاني تر از دويدن باشد
3. حركت روبه جلوي بازوي مخالف پاي راهنما
امتياز مهارت
پرش طول
حداقل يك فضاي 10 پايي مرتب و نوار
يك خط شروع رسم كنيد. كودك را پشت خط شروع نگه داشته. از كودك بخواهيد هر چه مي تواند بپرد. تلاش دوم را تكرار كنيد.
1.حركت مقدماتي شامل خم شدن هر دو زانو با دستان كشيده پشت بدن
2.باز شدن نيرومند دستان به جلو و بالا تا بالاي سر كاملا باز
3.خيز و فرود همزمان روي دو پا
4.بازوها به هنگام فرود پايین مي آيند
امتياز مهارت
سكسكه
فضاي 25 پايي، خط صاف و دو مخروط
دو مخروط را به فاصله 25 پايي از يكديگر و دو طرف يك خط ممتد گذاشته. از كودكان بخواهيد از يك مخروط به مخروط ديگر سكسكه رفته و برگردند. تلاش دوم را تكرار كنيد
1.بدن به پهلو چرخيده به شكلي كه شانه ها در يك خط قرار مي گيرند
2.قدم برداري به پهلو با پاي راهنما و سكسكه پاي دنباله در ادامه آن تا حدي كه به پاي راهنما برسد.
3. حداقل اجراي 4 قدم متوالي در سمت راست بدن
4. حداقل اجراي 4 قدم متوالي در سمت چپ بدن
امتياز مهارت
امتياز خام خرده آزمون جابجايي (مجموع 6 امتياز مهارتي)
مهارت های دستکاری
خرده آزمون کنترل شیء
مهارت
ابزار
دستورالعمل
معيار هاي عملكرد
تلاش 1
تلاش 2
امتياز
ضربه به یک توپ ثابت
یک توپ سبک 4 اینچی، دسته بیسبال پلاستیکی، ایستگاه توپ
توپ را روی ایستگاه توپ در ارنفاع متناظر با کمر کودک قرار داده و از او بخواهید به توپ محکم ضربه بزند. آزمون را دو بار تکرار کنید.
1.موقع گرفتن چوب بیسبال، دست برتر بالاتر از دست غیر برتر است.
2.سمت غیربرتر بدن به سمت پرتاب کننده فرضی است و پاها موازی هستند.
3.هنگام ضربه لگن و شانه می چرخند.
4. وزن بدن را به پای جلو منتقل می کند
5. چوب بیسبال به توپ می خورد.
امتياز مهارت
دریبل ایستا
توپ 8-10اینچی برای کودکان 3تا5ساله،برای 6تا10ساله توپ بسکتبال
از کودک بخواهید توپ را با یک دست چهار بار در حالت ایستا دریبل بزند. سپس با گرفتن توپ متوقف شود. آزمون را دو بار تکرار کنید.
1.توپ با دست در ارتفاع کمر برخورد می کند.
2. توپ را با سر انگشتان کنترل می کند (نه با کف دست)
3. هنگام ضربه لگن و شانه می چرخند
4.کنترل توپ بدون نیاز به جابجایی پا برای 4 بار متوالی.
امتياز مهارت
دریافت
توپ پلاستیکی 4 اینچی، 15 پا فضای باز، نوار چسب
دو خط به فاصلة 15 فوت از یکدیگر را علامت گذاری کنید. کودک در یک سمت و پرتاب کننده در سمت دیگر می ایستد.توپ را یه شکل قوسی از پایین به بالا پرت کنید تا به سینه برسد.کودک باید توپ را دودستی بگیرد.
1-مرحلة آمادگی به شکلی که دستها جلوی بدن و آرنج خمیده است.
2- با نزدیک شدن توپ بازوها برای دریافت توپ آماده می شوند.
3- توپ تنها توسط دستها دریافت می شود.
امتياز مهارت
ضربه با پا
توپ پلاستیکی 8 تا 10 اینچی، کیسه لوبیا، 30 فوت فضای باز
یک خط به فاصلة 30 فوتی و خط دیگر به فاصلة 20 فوتی از دیوار علامت بزنید. توپ را روی کیسه لوبیا بگذارید. از کودک بخواهید از خط دیگر حرکت را آغاز کرده و با سرعت به توپ ضربه بزند
1.حرکت سریع به سمت توپ
2.یک جهش یا گام بلند بلافاصله پیش از ضربه با پا
3. پای اتکا در کنار یا کمی عقب تر از توپ
4.ضربه به توپ با روی پا یا انگشتان پا
امتياز مهارت
پرتاب بالای سر
توپ تنیس، نوارچسب و 20 فوت فضای باز
نوار چسب را به فاصلة 20 فوتی از دیوار بچسبانید.لز کودک بخواهید پشت نوار ایستاده و توپ را محکم به دیوار بکوبد.
1.شروع حرکت با عقب کشیدن دست و حرکت روبه پایین دست
2.لگن و شانه ها را تاجایی می چرخاند که سمت مخاف پرتاب روبه دیوار میشود
3.انتقال وزن به روی پای مخالف دست پرتاب
4.ادامه حرکت پس از رها کردن نوپ به صورت مورب عبور از عرض بدن
امتياز مهارت
غلتاندن توپ
توپ تنیس برای 3تا6 ساله ها، سافت بال برای 7 تا 10 ساله ها، دو مخروط، نوارچسب
دو مخروط را به فاصله 4 پايي از يكديگر و در کنار دیوار گذاشته. نوار چسب را به فاصلة 20 پایی از دیوار بگذارید. از كودكان بخواهيد توپ را محکم غلتانده تا از وسط دو مخروط عبور کند. تلاش دوم را تكرار كنيد
1.در حالی که سینه به سمت جلوست دست برتر به عقب و پایین تاب میخورد
2.با پای مخالف دست برتر به طرف مخروط ها گام بر می دارد.
3. زانوها را خم می کند تا تنه را پایین بیاورد
4. توپ را در نزدیکی زمین رها کرده طوری که توپ بیش از 4 اینچ از زمین به بالا برگشت نمی کند.
امتياز مهارت
امتياز خام خرده آزمون دستکاری (مجموع 6 امتياز مهارتي)
بینایی کم:
برای اندازه گیری بینایی از آزمون اسنلن استفاده می شود (هوون و ویسکار، 2007).
قد سنج دیواری :
برای اندازه گیری قد آزمودنی ها استفاده می شود.
ترازوی دیجیتال:
برای اندازه گیری وزن آزمودنی ها استفاده می شود.
دوربین فیلم برداری:
برای تعیین سطح رشدی و جلوگیری از تکرار آزمون از دوربین فیلمبرداری canon power shot A 480 با فیلم برداری 30 فریم در ثانیه در سه زاویه استفاده شد.
6-3. اعتبار و روایی ابزار :
آزمون رشد حرکتی TGMD-2 (2000) یکی از ابزارهای معتبر برای ارزیابی رشد مهارت های حرکتی درشت است این آزمون را اولین بار اولریخ (1985) براساس مهارت های حرکتی تهیه و پایایی و روایی آن برای کودکان 3 تا 10 ساله آمریکایی گزارش داد، روایی آن ./.96 و پایایی آن برای خرده آزمون ها ./.87 است. همچنین روایی و پایایی آن توسط زارع زاده و فرخی در سال 1388 در داخل کشور به تائید رسیده است بر پایه مطالعات ایشان ضریب پایایی و همسانی درونی برای نمره جابجایی و کنترل شی و همچنین نمره مرکب کل به ترتیب ./.78، ./.74، ./.80 گزارش شده است (زارع زاده؛ 2010).
7-3. روش اجرايی:
روش اجرا بدین صورت خواهد بود که پس از انتخاب نمونه مورد مطالعه، پیش آزمون رشد حرکتی توسط آزمون رشد مهارت های حرکتی درشت اولریخ بعمل آمد که در آن آزمون دوبار تکرار شد و برای نمره دهی مهارت فیلم های تهیه، و مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس نمره پیش آزمون و سطح رشدی، سن، وزن، سابقه قبلی فعالیت بدنی کودکان در دو گروه تجربی و کنترل همگن شدند. گروه تجربی8 هفته، هفته ای 2 جلسه و هر جلسه 45 دقیقه در تمرینات ایروبیک شرکت کردند، که شامل گرم کردن به مدت 10 دقیقه با گام آسان و حرکات کششی و تمرین به مدت 30 دقیقه با حرکات ساده ایروبیک هماهنگ با موزیک (لوایمپکت67) که در این تمرینات یک پا همواره روی زمین قرار می گیرد، می باشد. و در پایان هر جلسه 5 دقیقه برگشت به حالت اولیه با حرکات کششی و آرام انجام می شود. گروه کنترل در این مدت فعالیت های روزانه خود را انجام دادند، در نهایت از هر دو گروه تجربی و کنترل پس آزمون به عمل می آید و نتایج ثبت شد.
8-3. روش تجزیه و تحلیل آماری:
در این تحقیق برای بررسی و تجزیه تحلیل آماری دادههای خام از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. آمار توصیفی برای محاسبه شاخص مرکزی و پراکندگی، مقیاسهای کمی و رسم نمودار ها و جداول، و آمار استباطی، ابتدا با استفاده از آزمون K_S نرمال بودن توزیع ها بررسی، سپس از آزمون لوین برای بررسی پیش فرض برابری واریانس ها و از تحلیل کواریانس برای تعین تفاوت میانگین گروهها استفاده شدp0/05.
1-4- مقدمه
این فصل اشاره به مراحل تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات خام بدست آمده در آزمودنیهای تحقیق دارد. نتایج آماری و تجزیه تحلیل دادهها بر اساس اهداف تحقیق در قال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *