No category

منابع مقاله با موضوع تحلیل های آماری، تحلیل آماری، نرم افزار

ب جدول و نمودار نشان داده میشوند.
محاسبات و تجزیه و تحلیل های آماری شامل بخش های زیر میباشد:
توصیف آماری برحسب شاخصهای مرکزی و پراکندگی و نمودار
تحلیل کواریانس برای مقایسه تفاوت میانگین گروهها
برای محاسبات و تجزیه وتحلیل آماری اطلاعات خام از نرم افزار spss19و برای رسم نمودار ازExcel 2010 استفادهگردید. همچنین سطح معنیداری برای تمام روشهای آماری P<0/05 در نظر گرفته شد. تحلیل دادهها جدول1-4: میانگین و انحراف معیار ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها میانگین وزن (کیلو گرم) میانگین قد (سانتی متر) سن (سال) تعداد گروه 37 /250/23 65/62/101 03/1 2/9 15 ایروبیک 10/213/24 05/56/103 91/04/9 15 فعالیت های روزانه نمودار1-4: ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها همانگونه که در جدول و نمودار 1-4 مشاهده میگردد میانگین وزن ، قد و سن برای گروه تجربی و کنترل تقریبا مشابه می باشد که این اعداد نشان دهنده نزدیکی و تناسب در قد، وزن و سن آزمودنیها است. 3-4- تحلیل توصیفی و استنباطی دادهها طرح تحقیق: پیش آزمون / پس آزمون با گروه کنترل و تجربی می باشد. مطابقت با طرح تحقیق از تحلیل کوواریانس یک طرفه برای فرض آزمائی فرضیه های پژوهش استفاده گردید. تحلیل کوواریانس یک طرفه در مطالعه حاضر شامل یک متغیر مستقل طبقه ای (در مطالعه حاضر تمرینات ایروبیک) و یک متغیر وابسته پیوسته (نمره های پس آزمون در بهره حرکتی جابجائی ، دستکاری) و یک همپراش (در مطالعه حاضر نمره های پیش آزمون بهره های حرکتی جابجائی، دستکاری) است. 4-4- پیش فرض های تحلیل کووواریانس مفروضه های آزمون تحلیل کوواریانس مطابق با طرح تحقیق حاضرشامل بهنجاری، همگنی واریانس، خطی بودن و همگنی رگرسیون ها می باشد که به ترتیب هر یک از این پیش فرض ها بررسی و گزارش خواهد شد. بهنجاری: برای تعیین نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شد. با توجه به جدول2-4، برای متغیرها، مقدار احتمال معناداری در سطح 05/0، فرض زیر را بررسی می‌کنیم. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود با توجه به مقدار معناداری به دست آمده، توزیع داده‌ها در همه متغیرها نرمال می‌باشد و نرمال بودن دادههای مربوط به این متغیرها در سطح اطمینان 95%، پذیرفته میشود. زیرا بنا به جدول فوق همه مقادیر احتمال معناداری بیشتر از 05/0 است. در نتيجه می‌توان گفت متغیرهای آماري داراي توزيع نرمال بوده و می‌توان از آزمون‌های پارامتريک براي تجزيه و تحليل داده‌ها استفاده نمود. جدول 2-4: نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای پیش فرض نرمال بودن داده ها متغیر k-s-z p مهارت های جابجایی 787/0 563/0 مهارت های دستکاری 660/0 776/0 همگنی واریانس ها با استفاده از آزمون لوین همگنی واریانس ها در گروه های تحت اندازه گیری مورد بررسی قرار گرفت و نتایج مطابق با هر فرضیه و گروه های مورد تحلیل در قسمت آزمون فرضیه ها گزارش خواهد شد. چنانچه سطح معناداری آزمون لوین بیشتر از 05/0 باشد می توان گفت واریانس گروه های تحت مطالعه از تجانس برخواردار می باشد. با توجه به جدول 3-4 و سطح معناداری مشاهده شده این پیش فرض نیز رعایت شده است. جدول3-4: نتایج آزمون لون جهت پیش فرض تساوی واریانس ها نسبت F درجه آزادی اول درجه آزادی دوم معناداری مهارت های جابجائی 530/0 1 28 476/0 مهارت های دستکاری 420/. 1 28 386/. فرض همگونی شیب رگرسیونی: این شرط بر رابطه بین همپراش متغیر وابسته(بهره حرکتی) برای هر گروه تمرکز دارد. در واقع آنچه بررسی میشود این است که هیچ تعاملی بین همپراش و مداخله یا دستکاری آزمایشی نباشد. در این شرط سطح معناداری تعامل بررسی میگردد که اگر معناداری بزرگتر از 05/0 باشد پیش فرض برقرار می باشد. جدول4-4: تعامل بین همپراش و دستکاری آزمایشی مولفه P معناداری مهارت های جابجایی 777/0 مهارت های دستکاری 129/0 با توجه به جدول4- 4 عدد سظح معناداری(P) در هر سه گروه بزرگتر از 05/0 بوده و شرط همگنی شیب های رگراسیون در این نمرات برقرار میباشد؛ و به این معنی میباشد که در تحقیق حاضر هیچ تعاملی بین همپراش و مداخله یا دستکاری آزمایشی نبوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *