پایان نامه ها

مقاله با موضوع امام صادق

محمدجعفر، حقوق اموال، تهران، انتشارات گنج دانش، چ اول، 1368
11- جعفري لنگرودي، دکتر محمدجعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1382
12- جعفري تبار، دکتر حسن، مسئوليت مدني سازندگان و فروشندگان کالا، تهران، نشر دادگستر، 1389
13-جمشيدي، عبدالله، مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه ي موتوري زميني، چاپ اول، انتشارات جاودانه جنگل، 1390
14- جوان، دکتر موسي، مباني حقوق، جلد اول، چاپ اول، شرکت چاپ نگين، 1326
15- ديلمي، دکتر احمد، حسن نيت در مسئوليت مدني، ج اول، تهران، نشر ميزان، 1389
16- رمضاني، دکتر محمود، نکات مهم “Law Text”، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات سراي عدالت، 1390
17- رنه داويد، حقوق انگلستان، ترجمه دکتر محمد سلجوقي، تهران، نشر ميزان، چاپ اول، 1389
18- زرگوش، دکتر مشتاق، مسئوليت مدني دولت، تهران، نشر ميزان، جلد اول و دوم، چاپ اول، 1389
19- سبحاني، دکتر کريم، حقوق اداري ايران، تهران، نشر زهره، چاپ سوم، 1342
20- السنهوري، دکتر عبدالرزاق احمد، دوره حقوق تعهدات، الوسيط في شرح القانون المدني، جلد دوم، ضمان قهري- مسئوليت مدني، ترجمه سيد مهدي دادمرزي و محمد حسين دانش کيا، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه قم، 1390
21-شهيدي، دکتر مهدي، سقوط تعهدات، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1368
22-شهيدي، دکتر مهدي،تشکيل قراردادها وتعهدات ،جلد اول،نشر حقوقدان،سال1377
23-صفار،محمد جواد،شخصيت حقوقي،چاپ اول،نشر دانا ،سال1374
24- صفائي، دکتر سيدحسين، رحيمي، دکتر حبيب الله، مسئوليت مدني، چ سوم، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، 1391
25- صفايي، دکتر سيدحسن، حقوق مدني، جلد اول و دوم، چاپ دوم، تهران، نشر ميزان، 1383
26- طباطبائي موتمني، دکتر منوچهر، حقوق اداري، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1377
27- عاشوري، دکتر مهدي، تعارض قوانين در مسئوليت خارج از قرارداد با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران وفرانسه ، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ اول، 1389
28- عباسلو، دکتر بختيار، مسئوليت مدني با نگرش تطبيقي، تهران، نشر ميزان، چاپ اول، 1390
29- غمامي، دکتر مجيد، قابليت پيش بيني ضرر در مسئوليت مدني، تهران، شرکت انتشار، چاپ دوم، 1388
30- غمامي، دکتر مجيد، مسئوليت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، نشر دادگستر، چاپ اول، 1376
31- قاسم زاده، دکتر سيد مرتضي، مباني مسئوليت مدني، چاپ پنجم، نشر ميزان، 1387
32- کاتوزيان، دکتر ناصر، حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، جلد سوم، آثار قراردادها، انتشارات بهنشر، 1368 و انتشارات شرکت انتشار، چاپ هشتم، 1388
33- کاتوزيان، دکتر ناصر، حقوق مدني، اعمال حقوقي، چاپ دوم، تهران، شرکت انتشار، 1371
34- کاتوزيان، دکتر ناصر، الزامات خارج از قرارداد، ضمان قهري، جلد اول، مسئوليت مدني، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1374
35- کاتوزيان، دکتر ناصر، مسئوليت ناشي از عيب توليد، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1390

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *