جدید

عوامل مؤثر در تشدید فشار روانی

<p>اثرات فشار روانی،مانند میزان اضطراب که برمی­انگیزد و میزان اختلال آن در توانایی­های شخصی برای کار و کوشش به چند عامل بستگی دارد که از آن جمله است برخی ویژگی­های خود فشار روانی،مانند موقعیتی که فشار روانی در آن روی می­دهد و برآورد وارزیابی فرد از موقعیت فشارزا و نیز منابعی که وی برای کنار آمدن با آن در دسترس قرار دارد. این عوامل عبارتند از:

-پیش­بینی پذیری:حتی وقتی فرد نمی­تواند کنترلی بر فشار روانی داشته باشد اگر بتواند آن را پیش­بینی کند و از شدت آن کاسته می­شود.

-امکان کنترل طول دوره فشار روانی:کنترل داشتن بر طول دوره یک رویداد فشارزا،نیز از شدت فشار روانی می­کاهد.

-ارزیابی شناختی: ادراک یک شخص از یک رویداد فشار زا،به برآورد او از درجه تهدیدآمیز بودن آن رویداد بستگی دارد. موقعیت­هایی که شخص آن­ها را به صورت تهدیدی برای زنده ماندن خود یا به صورت تهدیدی برای اعتبار و ارزش خود ادراک می­کند بیشترین فشار روانی را ایجاد می­کند.

-احساس کارایی: اطمینان خاطر آدمی به اینکه می­تواند یک موقعیت فشارزا را به خوبی اداره کند نیز عامل عمده­ای در تعیین شدت فشار روانی به شمار می­رود.

-حمایت­های اجتماعی: امکان دارد که حمایت عاطفی و توجه مردم،فشار روانی را نیز تحمل پذیرتر کند،معمولاً اگر آدمی مجبور شود بدون یاری­های دیگران و به تنهایی با رویدادهایی مانند طلاق،مرگ یک دوست محبوب یا بیماری سختی روبرو شود،این رویدادها آسیب زا می­شوند. (اتیکسون و همکاران،به نقل از براهنی و همکاران 1387).

92