پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر: استفاده ازکاربرانی با دقت پیشگویی بالا در سیستم-های فیلترینگ اشتراکی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

استفاده ازکاربرانی با دقت پیشگویی بالا در سیستم­های فیلترینگ اشتراکی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                                صفحه

 

فصل 1 : مقدمه­……………………………………………………………………………………………………………………………1

1-1- پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2- موتورهای جستجوگر…………………………………………………………………………………………………………2

1-2-1- موتورهای جستجوگر پیمایشی……………………………………………………………………………………..3

1-2- 2- فهرست­های تکمیل دستی…………………………………………………………………………………………..3

1-2-3- موتورهای جستجوگر ترکیبی………………………………………………………………………………………..4

1-2-4- ابرجستجوگرها……………………………………………………………………………………………………………….4

1-3- سیستم­های پیشنهادگر……………………………………………………………………………………………………..5

1-3-1- سیستم پیشنهادگر بر اساس فیلترینگ اشتراکی…………………………………………………………7

1-3-2- سیستم پیشنهادگر بر اساس محتوا………………………………………………………………………………8

1-3-3- سیستم پیشنهادگر بر اساس آمار گیری……………………………………………………………………….8

1-3-4- سیستم پیشنهادگر بر اساس سود…………………………………………………………………………………9

1-3-5- سیستم پیشنهادگر بر اساس دانش………………………………………………………………………………9

1-3-6- سیستم پیشنهادگر ترکیبی…………………………………………………………………………………………..9

1-4- بررسی سایت MovieLens…………………………………………………………………………………………..10

1-5- اهداف پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………..13

1-6- ساختار پایان نامه…………………………………………………………………………………………………………….14

 

فصل 2 : روش فیلترینگ اشتراکی……………………………………………………………………………………………15

2-1- پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-2- مروری بر کارهای انجام شده در این راستا……………………………………………………………………..16

2-3- مبانی فیلترینگ اشتراکی………………………………………………………………………………………………..21

2-4-  وظایف فیلترینگ اشتراکی…………………………………………………………………………………………….22

2-4-1- پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………….23

2-4-2- پیش­بینی…………………………………………………………………………………………………………………….23

2-5- دسته بندی متدهای فیلترینگ اشتراکی……………………………………………………………………….23

2-5-1- فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر حافظه…………………………………………………………………………24

2-5-1-1- فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر حافظه با پیش­بینی بر اساس کاربران…………………….25

2-5-1-2- فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر حافظه با پیش­بینی بر اساس اقلام…………………………25

2-5-1- 3- تفاوت فیلترینگ اشتراکی بر اساس کاربران و بر اساس اقلام……………………………..26

2-5-2- فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر مدل……………………………………………………………………………..26

2-6- نحوه­ تشخیص علائق کاربران………………………………………………………………………………………….27

2-6-1- تشخیص علائق به صورت صریح…………………………………………………………………………………27

2-6-2- تشخیص علائق به صورت ضمنی……………………………………………………………………………….27

2-7- محاسبه­ شباهت……………………………………………………………………………………………………………….28

2-7-1- معیار همبستگی پیرسون……………………………………………………………………………………………28

2-7-2- معیار اندازه­گیری کسینوس………………………………………………………………………………………..29

2-8- انتخاب همسایه……………………………………………………………………………………………………………….30

2-8-1- استفاده از حد آستانه………………………………………………………………………………………………….30

2-8-2- انتخاب تعداد ثابتی از همسایگان……………………………………………………………………………….30

2-9- پیش­بینی و تخمین رتبه…………………………………………………………………………………………………31

2-9-1- استفاده از امتیازهای خام……………………………………………………………………………………………31

2-9-2- استفاده از امتیازهای نرمال شده………………………………………………………………………………..31

2-10- مشکلات فیلترینگ اشتراکی………………………………………………………………………………………..32

2-10-1- پراکنده بودن داده…………………………………………………………………………………………………….32

2-10-2- مقیاس پذیری………………………………………………………………………………………………………….32

2-10-3- اقلام مشابه……………………………………………………………………………………………………………….33

2-10-4- گری­شیپ…………………………………………………………………………………………………………………33

2-11- بررسی چگونگی کارکرد سایت آمازون…………………………………………………………………………33

 

فصل 3 : روش محتوا محور………………………………………………………………………………………………………36

3-1- پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………….37

3-2- روند کار روش محتوا محور……………………………………………………………………………………………..37

3-2-1- تحلیل­گر محتوا…………………………………………………………………………………………………………..38

3-2-2- یادگیرنده نمایه …………………………………………………………………………………………………..39

3-2-3- جزء فیلترینگ…………………………………………………………………………………………………………….42

3-3- مزایای روش محتوا محور………………………………………………………………………………………………..42

3-3-1- استقلال کاربر……………………………………………………………………………………………………………..42

3-3-2- شفافیت……………………………………………………………………………………………………………………….42

3-3-3- قلم جدید…………………………………………………………………………………………………………………….43

3-4- معایب روش محتوا محور…………………………………………………………………………………………………43

3-4-1- کمبود محتوا……………………………………………………………………………………………………………….43

3-4-2- خصوصی سازی افزون…………………………………………………………………………………………………43

3-4-3- کاربر جدید………………………………………………………………………………………………………………….44

 

فصل 4 : روش پیشنهادی………………………………………………………………………………………………………….45

4-1- پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………….46

4-2- مروری بر کارهای انجام شده در این راستا……………………………………………………………………..46

4-3- مقدمه­ای بر روش پیشنهادی…………………………………………………………………………………………..48

4-4- روش پیشنهادی………………………………………………………………………………………………………………48

4-4-1- پیش­ پردازش………………………………………………………………………………………………………………49

4-4-1-1- پیش پردازش بر روی پایگاه داده MovieLens………………………………………………..49

4-4-1-2- پیش پردازش بر روی پایگاه داده EachMovie………………………………………………..50

4-4-2- وزن­دهی به اقلام…………………………………………………………………………………………………………51

4-4-3- انتخاب­همسایگی…………………………………………………………………………………………………………53

4-4-4- پیش­بینی……………………………………………………………………………………………………………………54

 

فصل 5 : آزمایش­ها و نتایج……………………………………………………………………………………………………….56

5-1- پایگاه داده­های مورد استفاده…………………………………………………………………………………………..57

5-2- نحوه­ اجرای روش پیشنهادی روی پایگاه داده­ MovieLens……………………………………….57

5-3- نحوه­ اجرای روش پیشنهادی روی پایگاه داده ٍEachMovie……………………………………….58

5-4- معیارهای­ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………58

5-4-1- میانگین خطای مطلق…………………………………………………………………………………………………58

5-4-2- دقت و فراخوانی………………………………………………………………………………………………………….59

5-4-3- معیار ارزیابیF1…………………………………………………………………………………………………………60

5-5- ارزیابی روش پیشنهادی توسط معیارهای معرفی شده…………………………………………………..61

 

فصل 6 : بحث و نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………….66

6-1- بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………67

6-2- نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………..67

6-4- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………….68

 

مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………………..69

 

 

 

 

فهرست جدول ها

 

 

عنوان و شماره                                                                                                   صفحه

 

جدول شماره­ 1 : نمونه­هایی از سیستم­های پیشنهادگر و اقلام پیشنهادی آنها…………………………7

جدول شماره­ 2 : مقایسه­ میانگین خطای مطلق روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر MovieLens……………………………………………………………………………………………………………………………61

جدول شماره­ 3 : مقایسه­ میانگین خطای مطلق روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر EachMovie……………………………………………………………………………………………………………………………61

جدول شماره­ 4 : مقایسه­ معیار دقت روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده  بر 

MovieLens……………………………………………………………………………………………………………………………61

جدول شماره­ 5 : مقایسه­ معیار دقت روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر

EachMovie …………………………………………………………………………………………………………………………..62

جدول شماره­ 6 : مقایسه­ معیار فراخوانی روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر MovieLens……………………………………………………………………………………………………………………………62

جدول شماره­ 7 : مقایسه­ معیار فراخوانی روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر EachMovie………………...…………………………………………………………………………………………………………62

جدول شماره­ 8 : مقایسه­ معیارF1 روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر MovieLens……………………………………………………………………………………………………………………………62

جدول شماره 9 : مقایسه­ معیارF1 روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر

EachMovie……………………………………………………………………………………………………………………………62

 

جدول شماره 10 : مقایسه­ میانگین خطای مطلق روش پیشنهادی با روش­های[19]  و [20]…………………………………………………………………………………………………………………………………………..65

 

 

 

فهرست تصاویر

 

 

عنوان و شماره                                                                                                   صفحه

 

شکل شماره­ 1:  نمونه­هایی از موتورهای جستجوگر………………………………………………………………….5

شکل شماره­ 2 : نمونه صفحه­ای از سایت Movielens………………………………………………………….11

شکل شماره­ 3 : نمونه صفحه­ درخواست امتیازدهی Movielens از کاربر…………………………….12

شکل شماره­­ 4 : نمونه صفحه­ فیلم­های پیشنهادی از سوی Movielens  به کاربر………………13

شکل شماره­ 5 : نمونه ماتریس امتیازدهی کاربران – اقلام………………………………………………………22

شکل شماره­ 6:  فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر اقلام………………………………………………………………..25

شکل شماره­ 7 : فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر کاربران…………………………………………………………….25

شکل شماره­ 8 : روند تولید پیشنهاد در آمازون……………………………………………………………………….34

شکل شماره­ 9 : نمونه صفحه­ای از سایت آمازون…………………………………………………………………….35

شکل شماره ­10 : ارائه­ پیشنهاد بر اساس کارت خرید مشتری……………………………………………….35

شکل شماره­ 11 : روند کار روش محتوا محور………………………………………………………………………….38

شکل شماره 12 :  نمونه صفحه­ای از سایت آمازون…………………………………………………………………40

شکل شماره 13  :استفاده از روش محتوا محور در سایت آمازون…………………………………………..41

شکل شماره­ 14 : نمایش مفاهیم دقت و فراخوانی در حوزه بازیابی اطلاعات………………………..59

شکل شماره­ 15:  رابطه­ معیار فراخوانی با معیار دقت……………………………………………………………..60

شکل شماره­ 16:  مقایسه­ میانگین خطای مطلق روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر

MovieLens……………………………………………………………………………………………………………………………63شکل شماره­ 17:  مقایسه­ میانگین خطای مطلق روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر

EachMovie…………………………………………………………………………………………………………………………...63

شکل شماره­ 18:  مقایسه­ معیار دقت، فراخوانی و F روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر EachMovie……………………………………………………………………………………………………………………...64

شکل شماره­ 19:  مقایسه­ معیار دقت، فراخوانی و F روش پایه و روش پیشنهادی، اعمال شده بر MovieLens………………………………………………………………………………………………………………………..64

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

استفاده ازکاربرانی با دقت پیشگویی بالا در سیستم-های فیلترینگ اشتراکی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

استفاده ازکاربرانی با دقت پیشگویی بالا در سیستم­های فیلترینگ اشتراکی

92