پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر: شناسایی تشکل‌های همپوشان در شبکه‌های پویا

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

شناسایی تشکل‌های همپوشان در شبکه‌های پویا

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه……………………………………. 1

مقدمه………………………………………….. 1

دانش شبکه………………………………………. 2

کاربردهای دانش شبکه……………………………… 3

کاربردهای اقتصادی………………………………. 3

کاربردهای بهداشتی………………………………. 4

کاربردهای امنیتی……………………………….. 5

کاربردها در حوادث همگانی………………………… 6

کاربردها در پژوهش بر روی مغز…………………….. 6

کاربردهای مدیریتی………………………………. 6

کاربردهای پژوهشی……………………………….. 7

کاربردهای دیگر…………………………………. 8

تاریخچه………………………………………… 9

مفاهیم اولیه…………………………………… 10

انگیزه انجام این پایان نامه………………………. 13

نگاه کلی به فصول رساله………………………….. 14

فصل دوم: پیشینه تحقیق…………………………….. 16

مقدمه…………………………………………. 16

شبکه های ایستا و شبکه های پویا……………………. 17

تشکل های غیر همپوشان و تشکل های همپوشان……………. 18

تعریف مسئله……………………………………. 19

روش های موجود برای تشخیص تشکل های همپوشان در شبکه های ایستا     21

روش نفوذ دسته…………………………………. 21

روش افراز گراف و دسته بندی یال ها……………….. 22

روش بسط محلی و بهینه سازی………………………. 23

روش تشخیص فازی………………………………… 24

روش الگوریتم های پویا و مبتنی بر عامل……………. 25

روش‌های دیگر…………………………………… 26

مقایسه روش های تشخیص تشکل های همپوشان در شبکه های ایستا 26

مجموعه داده ها………………………………… 27

معیارهای ارزیابی………………………………. 29

نتایج آزمایش ها……………………………….. 30

تحلیل نتایج…………………………………… 37

تشخیص تشکل های همپوشان در شبکه های پویا……………. 38

جمع بندی………………………………………. 38

فصل سوم: ارائه راه حل و روش های پیشنهادی…………….. 42

مقدمه…………………………………………. 42

نگاهی دقیق تر به روش انتشار برچسب…………………. 42

الگوریتم……………………………………… 43

تحلیل پیچیدگی زمانی……………………………. 45

بهبود کارایی روش انتشار برچسب…………………….. 46

الگوریتم……………………………………… 46

الگوریتم مبتنی بر انتشار برچسب برای تشخیص تشکل های همپوشان در شبکه های پویا……………………………………………… 48

الگوریتم……………………………………… 48

فصل چهارم: آزمایش ها و نتایج………………………. 52

مقدمه…………………………………………. 52

بهبود کارایی روش انتشار برچسب در شبکه های ایستا…….. 52

پیاده سازی روش پایه……………………………. 52

پیاده سازی روش پیشنهادی………………………… 53

مجموعه داده ها………………………………… 53

معیار ارزیابی…………………………………. 54

نتایج آزمایش ها……………………………….. 54

تحلیل نتایج…………………………………… 57

تحلیل پیچیدگی زمانی……………………………. 58

تشخیص تشکل های همپوشان در شبکه های پویا……………. 58

مجموعه داده ها………………………………… 59

معیارهای ارزیابی………………………………. 60

نتایج آزمایش ها……………………………….. 60

تحلیل نتایج…………………………………… 63

تحلیل پیچیدگی زمانی……………………………. 64

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری………………………… 66

نتیجه گیری…………………………………….. 66

پیشنهاد ها برای کارهای آینده……………………… 67

منابع و مآخذ…………………………………….. 69

 

 

فهرست تصاویر

نمونه ای از شبکه راه های ارتباطی 3

شبکه کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک 4

بخشی از شبکه روابط صدام حسین و اطرافیانش. 5

شبکه پیش بینی نحوه شیوع ویروس H1N1  در سال 2009 6

نمونه ای از شبکه روابط بین کارکنان یک سازمان. 7

شبکه مواد غذایی مکمل 8

معمای پل های کونیگزبرگ و گراف نشان دهنده آن 9

چند مثال از شبکه ها 10

دو نمونه گراف و نمودار توزیع درجه آنها 12

یک گراف کامل 12

نمونه یک شبکه پویا و تغییرات آن در چهار برش زمانی 17

تشکل های غیر همپوشان و تشکل های همپوشان 19

شبکه دوستی دانش آموزان دبیرستان و تشکل های آن 36

یک نمونه از زیر شبکه های روش پیشنهادی، به همراه تشکل های آن 46

شبکه اولیه و شبکه های ایجاد شده از روی آن 59

 

 

فهرست جداول

فهرست الگوریتم های انتخاب شده برای مقایسه در حوزه تشکل های همپوشان 27

نتایج حاصل از عملکرد الگوریتم های مورد آزمایش 37

مشخصات شبکه های مورد استفاده در آزمایش ها 60

 

فهرست الگوریتم ها

الگوریتم  SLPA 43

الگوریتم پیشنهادی برای تشخیص تشکل های همپوشان در شبکه های ایستا 47

الگوریتم پیشنهادی برای تشخیص تشکل های همپوشان در شبکه های پویا 49

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):  

شناسایی تشکل‌های همپوشان در شبکه‌های پویا

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

شناسایی تشکل‌های همپوشان در شبکه‌های پویا

92