دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

بررسی قوانین انجمنی در داده کاوی توزیع شده و ارائه مدلی مبتنی بر سیستم‌های چند عامله برای آن

 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

فهرست رئوس مطالب

فصل اول مقدمه و کلیات تحقیق. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- تعریف مسأله و سوالات اصلی تحقیق. 2

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 3

1-4- اهداف اساسی از انجام تحقیق. 3

1-4-1- هدف اصلی. 3

1-4-2- اهداف فرعی. 3

1-5- پرسش‌های تحقیق. 4

1-5-1- پرسش اصلی. 4

1-5-2- پرسش‌های فرعی. 4

1-6- فرضیه‌ها. 4

1-7- روش تحقیق. 4

1-8- جنبه‌های نوآوری. 5

1-9- مراحل انجام تحقیق. 5

1-10- ساختار پایان‌نامه. 5

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق. 6

2-1- مقدمه. 7

2-2- داده‌کاوی. 7

2-2-1- خوشه‌بندی. 8

2-2-1-1- روش‌های تقسيم‌بندی. 8

2-2-1-2- روش‌های سلسله مراتبی. 8

2-2-1-3- روش‌های مبتنی بر چگالی. 9

2-2-2- طبقه‌بندی. 9

2-2-2-1- طبقه‌بندی مبتنی بر قواعد. 10

2-2-3- کشف قواعد انجمنی. 12

2-2-3-1- تعاریف و مفاهیم اصلی در قواعد انجمنی. 12

2-2-3-1-1- تقسیم بندی قواعد انجمنی. 14

2-2-3-1-2- استخراج قواعد تک‌سطحی تک بعدی دودویی. 14

2-2-3-1-2-1- مرحله پیوست. 16

2-2-3-1-2-2- مرحله هرس. 17

2-2-3-1-3- محاسبه اطمینان و استخراج قواعد نهایی. 17

2-3- داده‌کاوی توزيع شده. 17

2-4- عامل‌ها و سيستم‌های چندعامله. 18

2-4-1- عامل. 19

2-4-1-1- مقايسه عامل با شیء. 20

2-4-1-2- معماری عامل‌ها. 23

2-4-1-2-1-  معماری BDI 24

2-4-2- سيستم‌های چندعامله. 25

2-4-2-1- مذاکره. 28

2-5- بهره‌گيری از عامل برای داده‌کاوی. 30

2-5-1- سيستم‌های چندعامله، بستری برای داده‌کاوی توزيع شده  30

2-6- مروری بر کارهای انجام شده. 32

2-6-1- داده‌کاوی توزيع شده. 33

2-6-2- کارهای مهم انجام شده در زمينه داده‌کاوی با استفاده از عامل. 36

2-7- جمع‌بندی. 39

فصل سوم روش تحقیق. 40

3-1- مقدمه. 41

3-2- داده‌کاوی توزیع شده. 41

3-2-1- گروه‌بندی مدل‌های داده‌کاوی توزیع شده. 42

3-2-2- مشکلات داده‌کاوی توزیع شده. 43

3-2-2-1- افزونگی داده. 43

3-2-2-2- تغییرات پویای محیط. 43

3-2-2-3- سربار ارتباطات. 44

3-2-2-4- مشکلات داده‌کاوی توزیع شده به روش سنتی. 44

3-3- عامل‌ها و داده‌کاوی. 44

3-3-1- حوزه کاوش عامل. 46

3-3-2- داده‌کاوی برپایه‌ی عامل. 48

3-3-3- مزیت بهره‌گیری از عامل‌ها در داده‌کاوی. 50

3-3-3-1- زیرساخت داده‌کاوی سازمانی. 51

3-3-3-2- بکارگیری هوشمندی انسان و دامنه. 51

3-3-3-3- پشتیبانی از کاوش توزیع شده و موازی. 51

3-3-3-4- پیش پردازش داده. 52

3-3-3-5- یادگیری سازگار. 52

3-3-3-6- کاوش تعاملی. 52

3-3-4- داده‌کاوی توزیع شده برپایه‌ی عامل‌ها. 53

3-3-4-1- چالش‌های داده‌کاوی توزیع شده. 53

3-3-5- مزیت بهره‌گیری از عامل‌ها در داده‌کاوی توزیع شده  55

3-3-5-1- ایزوله بودن منابع داده. 55

3-3-5-2- پویایی منابع داده و دستگاه‌های محاسباتی. 55

3-3-5-3- داده‌کاوی توزیع شده‌ی تعاملی. 56

3-3-5-4- انتخاب منابع و جمع‌اوری داده پویا. 56

3-3-5-5- محدودیت‌های زمانی در منابع داده توزیع شده  56

3-3-5-6- داده‌کاوی توزیع شده با چند استراتژی. 56

3-3-5-7- داده‌کاوی توزیع شده‌ی مشارکتی. 56

3-3-5-8- پوشیدگی داده‌های منبع. 56

3-3-5-9- محدودیت‌های سازمانی در منابع داده توزیع شده  57

3-4- الگوریتم‌های کشف قوانین انجمنی. 57

3-4-1- الگوریتم AIS. 57

3-4-2- الگوریتم SETM.. 58

3-4-3- الگوریتم Apriori یا پیشینار. 58

3-4-4- الگوریتم AprioriTid. 60

3-5- جمع‌بندی. 61

فصل چهارم محاسبات و یافته‌های تحقیق. 62

4-1- مقدمه. 63

4-2- معماری پیشنهادی برای داده کاوی توزیع شده برپایه‌ی سیستم‌های چند عامله. 66

4-2-1- معماری چهار لایه‌ی پیشنهادی. 66

4-2-1-1- لایه‌ی اول، لایه‌ی کاربر. 66

4-2-1-2- لایه‌ی دوم، لایه‌ی مدیریت. 67

4-2-1-3- لایه‌ی سوم، لایه پردازش. 68

4-2-1-4- لایه‌ی چهارم، لایه‌ی منابع. 69

4-3- مطالعه موردی. 71

4-3-1- تحلیل عملکرد الگوریتم‌های کشف قوانین انجمنی. 71

4-3-2- F-Trade: یک سیستم کاوش عامل برای سرویس‌های مالی  75

4-3-3- داده‌کاوی چند منبع بر پایه‌ی عامل. 77

4-3-4- کاوش الگوی رفتار سازگار بر پایه‌ی عامل توسط HMM   81

4-3-4-1- چارچوب سیستم. 81

4-3-4-2- مدلسازی عامل. 83

4-4- جمع‌بندی. 84

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات. 86

5-1- مقدمه. 87

5-2- خلاصه تحقیق. 87

5-3- پیشنهادات برای کارهای آتی. 87

پیوست منابع و مآخذ. 89

 

 

 

 

فهرست جداول و نمودارها

جدول 2- 1: ویژگی‌های يک عامل. 21

نمودار 4- 1: تغییرات رفتار الگوریتم‌های مختلف. 73

نمودار 4- 2: تغییرات رفتار الگوریتم‌های مختلف در یک فروشگاه خرده فروشی. 74

نمودار 4- 3: مقایسه‌ی رفتار الگوریتم‌های AprioriTid و Apriori 74

نمودار 4- 4: مقایسه عملکرد الگوریتم‌هایAprioriTid ، Apriori Hybrid و Apriori در آزمایش‌های مختلف. 75

 

 

 

 

فهرست تصاویر

شکل 2- 1: معماری BDI در عامل. 26

شکل 2- 2: درخت تحقيق مبحث داده‌کاوی. 33

شکل 3- 1:یک چارچوب داده‌کاوی توزیع شده. 42

شکل 3- 2: گروه‌بندی سیستم‌های داده‌کاوی توزیع شده. 43

شکل 3- 3: اشتراک عمل چند بعدی کاوش- عامل. 47

شکل 3- 4: الگوریتم Apriori 59

شکل 3- 5: توضیح الگوریتم Apriori 59

شکل 3- 6: الگوریتم AprioriTid. 60

شکل 4- 1: چارچوب تحقیقاتی کاوش- عامل. 64

شکل 4- 3: لایه‌ی کاربر. 66

شکل 4- 4: لایه‌ی مدیریت. 67

شکل 4- 5: لایه‌ی پردازش. 68

شکل 4- 6: لایه‌ی منابع. 69

شکل 4- 7: معماری پیشنهادی برای داده کاوی توزیع شده برپایه‌ی سیستم‌های چند عامله. 70

شکل 4- 8: چارچوب F-Trade. 77

شکل 4- 9: چارچوب MSCM-AKD.. 78

شکل 4- 10: کاوش ترکیبی چند منبع بر پایه‌ی عامل. 80

شکل 4- 11: کاوش چند منبع با شبکه‌بندی بر پایه‌ی عامل. 81

شکل 4- 12: چارچوب کشف الگوی غیرعادی بر پایه‌ی عامل. 82

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه بررسی قوانین انجمنی در داده کاوی توزیع شده و ارائه مدلی مبتنی بر سیستم‌های چند عامله برای آن

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه بررسی قوانین انجمنی در داده کاوی توزیع شده و ارائه مدلی مبتنی بر سیستم‌های چند عامله برای آن

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان 

بررسی قوانین انجمنی در داده کاوی توزیع شده و ارائه مدلی مبتنی بر سیستم‌های چند عامله برای آن

 

background