دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات: مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو برداری

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو برداری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه
   
 فصل اول: کلیات تحقیق  
1-1-  مقدمه 2
1-2-  موضوع تحقیق 3
1-3-  بیان مسئله 3
1-3-1- سئوال آغازین 5
1-4-  ضرورت انجام تحقیق (اهمیت موضوع) 5
1-5-  اهداف تحقیق 6
1-6-  قلمرو تحقيق 6
1-7-  فرضیات / سوالات تحقیق 6
1-8-  محدوديت هاي تحقيق 7
1-9- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی 8
1-10- مراحل انجام تحقیق 9
 فصل دوم: ادبیات تحقیق  
بخش اول: مبانی نظری شهرداری الکترونیک 12
2-1- مقدمه 12
2-2- تبیین و بسط مفهوم شهرداری الکترونیک 13
2-3- کارکردهای فناوری اطّلاعات در شهرداری الکترونیکی 15
2-4- ویژگی های یک شهرداری الکترونیکی کارآمد 17
2-5- زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه شهرداري الکترونيک 19
2-6- مزاياي کلي شهرداري الکترونيکي 19
عنوان صفحه
   
بخش دوم: طراحي، ساخت و فرآیند استقرار شهرداری الکترونیک 21
2-7- طراحي و ساخت شهرداری الكترونيكي 21
2-8- متدلوژي پیاده سازی و تکامل شهرداري الکترونيکي 22
2-9- فرآيند راهبردي در استقرار پروژه شهرداري الکترونيکي 23
2-10- مقوله امنیت در شهرداری الکترونیک 24
بخش سوم: رویکرد الگوبرداری 25
2-11- مقدمه 25
2-12- معرفی چند شهر الکترونیکی نمونه در سطح دنیا 26
2-12-1- شهر الکترونیکی بريزبان 27
2-12-2- شهر الکترونیکی بوستون 28
2-12-3- شهر الکترونیکی ایندیاناپلیس 30
2-12-4- شهر الکترونیکی لندن 30
2-12-5- شهر الکترونیکي تورنتو 33
2-13- بحث و بررسي برنامه هاي راهبردي شهرهاي مختلف جهان براي تحقق شهرداري دیجیتالی 34
2-13-1- شهرداري ديجيتالي شهر تورنتو 34
2-13-2- شهرداري ديجيتالي شهر لندن 36
2-13-3- شهرداري ديجيتالي شهر هنگ کنگ 38
2-13-4- شهرداري ديجيتالي شهر سئول 39
2-13-5- شهرداري ديجيتالي شهر کوالالامپور 40
2-13-6- شهرداري ديجيتالي شهر سنگاپور 42
2-13-7- شهرداري ديجيتالي شهر نيويورک 43
2-14- مقايسه وتحليل شهرداري هاي ديجيتالي برتر 44
عنوان صفحه
   
2-15- نمونه هایی از شهرداری های ایران که در راه الکترونیکی شدن گام برداشته اند 48
2-15-1- شهرداری‌ الکترونیکی اصفهان 48
2-15-2- شهرداری ‌الکترونیکی مشهد 52
2-15-3- شهرداری ‌الکترونیکی تبریز 53
2-15-4- شهرداری ‌الکترونیکی کازرون 57
2-15-5- شهرداری الکترونیکی مرند 58
بخش چهارم: ارزيابي بسترهای توسعه الکترونیکی 61
2-16- مقدمه 61
2-17- مفهوم بسترهای توسعه الكترونيكي 62
2-18- اهداف مرتبط با بسترهای توسعه الکترونيکي 63
2-19- اهميت ارزيابي بسترهای توسعه الكترونيكي 64
2-20- محورهاي اصلي بسترهای توسعه الکترونيکي 65
2-21- مولفه‌هاي بسترهای توسعه الكترونيكي 66
2-22- فرآيند مرتبط با بسترهای توسعه الکترونيکي 67
2-23- ارزیابی بسترهای توسعه الکترونیکی 68
بخش پنجم: پیشینه تحقیق 71
2-24- جمع بندی فصل 75
 فصل سوم: روش شناسی پژوهش  
3-1- مقدمه 77
3-2- روش و هدف تحقیق 78
3-3- تحقیق از نظر افق زمانی 78
3-4- واحد تجزیه و تحلیل 78
عنوان صفحه
   
3-5- روش گردآوری داده های تحقیق 79
3-5-1- روایی پرسشنامه 79
3-5-2- پایایی پرسشنامه 80
3-6- تشریح مدل مفهومی تحقیق 80
3-7- جامعه آماری تحقیق 84
3-8- نمونه، حجم و روش نمونه گیری 84
3-9- تکنیک های آماری مورد استفاده برای تحلیل داده ها 87
3-9-1- تكنيك های آماری استفاده شده 87
3-9-2- معرفی تکنیک تحلیل عاملی 87
3-10- جمع بندی فصل 89
 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها  
4-1- توصیف وضعیت پاسخ دهنده گان 92
4-2- آزمون معنی داری شاخص ها 94
4-3- تحلیل ابعاد به کمک اجرای تکنیک تحلیل عاملی 96
4-4- تحلیل شکاف 103
4-5-  پاسخگویی به سوالات اصلی تحقیق 110
4-6-  جمع بندي و نتيجه گيري 111
 فصل پنجم: نتیجه گیری  
5-1- مقدمه 113
5-2- نتیجه گیری و جمع بندی تحقیق 113
5-3- راهکارها و پیشنهادات کاربردی 115
   
عنوان صفحه
   
5-4- محدودیت های تحقیق 116
5-5- پیشنهادات تحقیقی آینده 117
منابع و ماخذ 118
ضمایم : پرسشنامه تحقیق 124

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان صفحه
   
جدول 2-1: برترین شهر های الکترونیک جهان در سال2000 26
جدول 2-2: جمعیت و تولید ناخالص سرانه شهرهای تندرو 45
جدول 2-3: جمعیت و تولید ناخالص سرانه شهرهای پیشتاز 45
جدول 2-4: نتايج ارزيابي آمادگي الكترونيكي در شهرداري اصفهان 50
جدول 2-5: مدل­های ارزیابی آمادگی الکترونیکی 69
جدول 3-1: ضریب آلفای کرونباخ به تفکیک ابعاد پرسشنامه 80
جدول 3-2: حوزه ها و مولفه های مرتبط با هر بعد مدل تحقیق 81
جدول 3-3: فرمول انتخاب حجم نمونه 85
جدول 4-1: توصیف اطلاعات پرسشنامه های دریافتی به تفکیک جنسیت 92
جدول 4-2: توصیف اطلاعات پرسشنامه های دریافتی به تفکیک تحصیلات 93
جدول 4-3: توصیف اطلاعات پرسشنامه های دریافتی به تفکیک سابقه کار در حوزه فناوری اطلاعات 93
جدول 4-4: نتایج آزمون T-test برای بررسی با اهمیت بودن سوالات (مولفه ها) 94
جدول 4-5: آزمون KMO و بارتلت برای بعد زیر ساخت فنی سازمان 97
جدول 4-6: آزمون KMO و بارتلت برای بعد سیستم ها و خدمات 97
جدول 4-7: ماتریس عوامل 98
جدول 4-8: آزمون KMO و بارتلت برای بعد زیر ساخت غیر فنی سازمان 98
جدول 4-9: ماتریس عوامل 99
جدول 4-10: آزمون KMO و بارتلت برای بعد فرهنگی و اجتماعی 100
جدول 4-11: ماتریس عوامل 100
عنوان صفحه
   
جدول 4-12: آزمون KMO و بارتلت برای بعد فرهنگی و اجتماعی 101
جدول 4-13: ماتریس عوامل 101
جدول 4-14: آزمون KMO و بارتلت برای بعد جغرافیایی و مکانی 102
جدول 4-15: ماتریس عوامل 102
جدول 4-16: نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف 104
جدول 4-17: نتایج آزمون آزمون تحلیل شکاف 104

 

 

 

 

فهرست نمودار

 

عنوان صفحه
   
نمودار 2-1: مقايسه وضعيت زير ساخت فني شهرداري اصفهان تا انتهاي سال 1388، پيش بيني سال 1389 و وضعيت مطلوب 50
نمودار 2-2: مقايسه وضعيت سيستمها و خدمات الكترونيكي شهرداري اصفهان تا انتهاي سال 1388، پيش بيني سال 1389 و وضعيت مطلوب 51
نمودار 2-3: مقايسه وضعيت آمادگي سازماني شهرداري اصفهان تا انتهاي سال 1388، پيش بيني سال 1389 و وضعيت مطلوب 51
نمودار 4-1: مدل وضعیت کلی تحلیل شکاف مابین دو الگوی فعلی و بهینه 103
نمودار 4-2: نمودار رادار برای عامل زیر ساخت فنی سازمان 105
نمودار 4-3: نمودار رادار برای عامل سیستم ها و خدمات 106
نمودار 4-4: نمودار رادار برای عامل زیر ساخت غیر فنی سازمان 107
نمودار 4-5: نمودار رادار برای عامل فرهنگی و اجتماعی 107
نمودار 4-6: نمودار رادار برای عامل بعد اقتصادی 109
نمودار 4-7: نمودار رادار برای عامل جغرافیایی و مکانی 109

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

 

عنوان صفحه
   
شکل 2-1: رابطه بین مولفه های شهر الکترونیک 15
شکل 2-2: شمایی از پورتال شهر الکترونیک بریزبان 28
شکل 2-3: وبگاه شهر الکترونیکی بوستون 30
شکل 2-4: مدل ارزيابي آمادگي الكترونيكي شهرداري اصفهان 49
شکل 2-5: عملیات فرايندتوسعهآمادگيالکترونيکي 67
شکل 3-1: مدل مفهومی تحقیق 81

 

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو برداری

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو برداری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان 

مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو برداری