پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات: مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو برداری

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو برداری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

فهرست مطالب

 

عنوانصفحه
  
 فصل اول: کلیات تحقیق 
1-1-  مقدمه2
1-2-  موضوع تحقیق3
1-3-  بیان مسئله3
1-3-1- سئوال آغازین5
1-4-  ضرورت انجام تحقیق (اهمیت موضوع)5
1-5-  اهداف تحقیق6
1-6-  قلمرو تحقيق6
1-7-  فرضیات / سوالات تحقیق6
1-8-  محدوديت هاي تحقيق7
1-9- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی8
1-10- مراحل انجام تحقیق9
 فصل دوم: ادبیات تحقیق 
بخش اول: مبانی نظری شهرداری الکترونیک12
2-1- مقدمه12
2-2- تبیین و بسط مفهوم شهرداری الکترونیک13
2-3- کارکردهای فناوری اطّلاعات در شهرداری الکترونیکی15
2-4- ویژگی های یک شهرداری الکترونیکی کارآمد17
2-5- زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه شهرداري الکترونيک19
2-6- مزاياي کلي شهرداري الکترونيکي19
عنوانصفحه
  
بخش دوم: طراحي، ساخت و فرآیند استقرار شهرداری الکترونیک21
2-7- طراحي و ساخت شهرداری الكترونيكي21
2-8- متدلوژي پیاده سازی و تکامل شهرداري الکترونيکي22
2-9- فرآيند راهبردي در استقرار پروژه شهرداري الکترونيکي23
2-10- مقوله امنیت در شهرداری الکترونیک24
بخش سوم: رویکرد الگوبرداری25
2-11- مقدمه25
2-12- معرفی چند شهر الکترونیکی نمونه در سطح دنیا26
2-12-1- شهر الکترونیکی بريزبان27
2-12-2- شهر الکترونیکی بوستون28
2-12-3- شهر الکترونیکی ایندیاناپلیس30
2-12-4- شهر الکترونیکی لندن30
2-12-5- شهر الکترونیکي تورنتو33
2-13- بحث و بررسي برنامه هاي راهبردي شهرهاي مختلف جهان براي تحقق شهرداري دیجیتالی34
2-13-1- شهرداري ديجيتالي شهر تورنتو34
2-13-2- شهرداري ديجيتالي شهر لندن36
2-13-3- شهرداري ديجيتالي شهر هنگ کنگ38
2-13-4- شهرداري ديجيتالي شهر سئول39
2-13-5- شهرداري ديجيتالي شهر کوالالامپور40
2-13-6- شهرداري ديجيتالي شهر سنگاپور42
2-13-7- شهرداري ديجيتالي شهر نيويورک43
2-14- مقايسه وتحليل شهرداري هاي ديجيتالي برتر44
عنوانصفحه
  
2-15- نمونه هایی از شهرداری های ایران که در راه الکترونیکی شدن گام برداشته اند48
2-15-1- شهرداری‌ الکترونیکی اصفهان48
2-15-2- شهرداری ‌الکترونیکی مشهد52
2-15-3- شهرداری ‌الکترونیکی تبریز53
2-15-4- شهرداری ‌الکترونیکی کازرون57
2-15-5- شهرداری الکترونیکی مرند58
بخش چهارم: ارزيابي بسترهای توسعه الکترونیکی61
2-16- مقدمه61
2-17- مفهوم بسترهای توسعه الكترونيكي62
2-18- اهداف مرتبط با بسترهای توسعه الکترونيکي63
2-19- اهميت ارزيابي بسترهای توسعه الكترونيكي64
2-20- محورهاي اصلي بسترهای توسعه الکترونيکي65
2-21- مولفه‌هاي بسترهای توسعه الكترونيكي66
2-22- فرآيند مرتبط با بسترهای توسعه الکترونيکي67
2-23- ارزیابی بسترهای توسعه الکترونیکی68
بخش پنجم: پیشینه تحقیق71
2-24- جمع بندی فصل75
 فصل سوم: روش شناسی پژوهش 
3-1- مقدمه77
3-2- روش و هدف تحقیق78
3-3- تحقیق از نظر افق زمانی78
3-4- واحد تجزیه و تحلیل78
عنوانصفحه
  
3-5- روش گردآوری داده های تحقیق79
3-5-1- روایی پرسشنامه79
3-5-2- پایایی پرسشنامه80
3-6- تشریح مدل مفهومی تحقیق80
3-7- جامعه آماری تحقیق84
3-8- نمونه، حجم و روش نمونه گیری84
3-9- تکنیک های آماری مورد استفاده برای تحلیل داده ها87
3-9-1- تكنيك های آماری استفاده شده87
3-9-2- معرفی تکنیک تحلیل عاملی87
3-10- جمع بندی فصل89
 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 
4-1- توصیف وضعیت پاسخ دهنده گان92
4-2- آزمون معنی داری شاخص ها94
4-3- تحلیل ابعاد به کمک اجرای تکنیک تحلیل عاملی96
4-4- تحلیل شکاف103
4-5-  پاسخگویی به سوالات اصلی تحقیق110
4-6-  جمع بندي و نتيجه گيري111
 فصل پنجم: نتیجه گیری 
5-1- مقدمه113
5-2- نتیجه گیری و جمع بندی تحقیق113
5-3- راهکارها و پیشنهادات کاربردی115
  
عنوانصفحه
  
5-4- محدودیت های تحقیق116
5-5- پیشنهادات تحقیقی آینده117
منابع و ماخذ118
ضمایم : پرسشنامه تحقیق124

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوانصفحه
  
جدول 2-1: برترین شهر های الکترونیک جهان در سال200026
جدول 2-2: جمعیت و تولید ناخالص سرانه شهرهای تندرو45
جدول 2-3: جمعیت و تولید ناخالص سرانه شهرهای پیشتاز45
جدول 2-4: نتايج ارزيابي آمادگي الكترونيكي در شهرداري اصفهان50
جدول 2-5: مدل­های ارزیابی آمادگی الکترونیکی69
جدول 3-1: ضریب آلفای کرونباخ به تفکیک ابعاد پرسشنامه80
جدول 3-2: حوزه ها و مولفه های مرتبط با هر بعد مدل تحقیق81
جدول 3-3: فرمول انتخاب حجم نمونه85
جدول 4-1: توصیف اطلاعات پرسشنامه های دریافتی به تفکیک جنسیت92
جدول 4-2: توصیف اطلاعات پرسشنامه های دریافتی به تفکیک تحصیلات93
جدول 4-3: توصیف اطلاعات پرسشنامه های دریافتی به تفکیک سابقه کار در حوزه فناوری اطلاعات93
جدول 4-4: نتایج آزمون T-test برای بررسی با اهمیت بودن سوالات (مولفه ها)94
جدول 4-5: آزمون KMO و بارتلت برای بعد زیر ساخت فنی سازمان97
جدول 4-6: آزمون KMO و بارتلت برای بعد سیستم ها و خدمات97
جدول 4-7: ماتریس عوامل98
جدول 4-8: آزمون KMO و بارتلت برای بعد زیر ساخت غیر فنی سازمان98
جدول 4-9: ماتریس عوامل99
جدول 4-10: آزمون KMO و بارتلت برای بعد فرهنگی و اجتماعی100
جدول 4-11: ماتریس عوامل100
عنوانصفحه
  
جدول 4-12: آزمون KMO و بارتلت برای بعد فرهنگی و اجتماعی101
جدول 4-13: ماتریس عوامل101
جدول 4-14: آزمون KMO و بارتلت برای بعد جغرافیایی و مکانی102
جدول 4-15: ماتریس عوامل102
جدول 4-16: نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف104
جدول 4-17: نتایج آزمون آزمون تحلیل شکاف104

 

 

 

 

فهرست نمودار

 

عنوانصفحه
  
نمودار 2-1: مقايسه وضعيت زير ساخت فني شهرداري اصفهان تا انتهاي سال 1388، پيش بيني سال 1389 و وضعيت مطلوب50
نمودار 2-2: مقايسه وضعيت سيستمها و خدمات الكترونيكي شهرداري اصفهان تا انتهاي سال 1388، پيش بيني سال 1389 و وضعيت مطلوب51
نمودار 2-3: مقايسه وضعيت آمادگي سازماني شهرداري اصفهان تا انتهاي سال 1388، پيش بيني سال 1389 و وضعيت مطلوب51
نمودار 4-1: مدل وضعیت کلی تحلیل شکاف مابین دو الگوی فعلی و بهینه103
نمودار 4-2: نمودار رادار برای عامل زیر ساخت فنی سازمان105
نمودار 4-3: نمودار رادار برای عامل سیستم ها و خدمات106
نمودار 4-4: نمودار رادار برای عامل زیر ساخت غیر فنی سازمان107
نمودار 4-5: نمودار رادار برای عامل فرهنگی و اجتماعی107
نمودار 4-6: نمودار رادار برای عامل بعد اقتصادی109
نمودار 4-7: نمودار رادار برای عامل جغرافیایی و مکانی109

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

 

عنوانصفحه
  
شکل 2-1: رابطه بین مولفه های شهر الکترونیک15
شکل 2-2: شمایی از پورتال شهر الکترونیک بریزبان28
شکل 2-3: وبگاه شهر الکترونیکی بوستون30
شکل 2-4: مدل ارزيابي آمادگي الكترونيكي شهرداري اصفهان49
شکل 2-5: عملیات فرايندتوسعهآمادگيالکترونيکي67
شکل 3-1: مدل مفهومی تحقیق81

 

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو برداری

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو برداری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان 

مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو برداری

92