پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات :طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی -مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی -مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

فهرست مطالب

فصل اول 1

1-1- مقدمه 2

1-2- تعریف مساله 2

1-3- اهمیت موضوع 3

1-4- سوالات تحقیق 4

1-5- هدف تحقیق 5

1-6- روش تحقیق 6

1-6-1- روش و ابزار گر آوری اطلاعات 6

1-6-2- روش تجزیه و تحلیل داده ها 6

1-7- مراحل تحقیق 7

1-8- چارچوب کلی پایان نامه 8

1-9- کلیدواژه‌های مورد استفاده در تحقیق 9

فصل دوم 11

مقدمه 12

2-1- بخش اول- تعریف و اهداف «آمادگي الكترونيكي» 12

2-1-1- ضرورت توجه به آمادگي الكترونيكي 12

2-1-2- تعاریف آمادگی الکترونیکی 13

2-1-3- اهداف آمادگي الكترونيكي 17

2-2- بخش دوم- تشريح مدل هاي ارزيابي آمادگي الكترونيكي 19

2-2-1- مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح ملی 21

2-2-1-1- راهنماي Readiness CSPP براي زندگي در يك دنياي شبكه‌اي 21

2-2-1-2- CID Readiness براي جهان شبكه‌اي(راهنمايي براي كشورهاي در حال توسعه) 22

2-2-1-3- ارزيابي APEC E-Commerce Readiness 24

2-2-1-4- اندازه‌گيري موقعيت جهاني آمادگي الکترونيکي توسط شرکت بين‌الملليMcConnell 25

2-2-1-5- پروژه جهاني انتشار اينترنت Mosaic 27

2-2-1-6- ارزيابي بين‌المللي WITSA از تجارت الکترونيک 29

2-2-1-7- تبديل‌هاي فضاي مجازي و فرا صنعتي Crenshaw & Robinson 30

2-2-1-8- CIDCM 32

2-2-1-9- WB 36

2-2-2- آمادگي الكترونيكي در سطح سازمانها 39

2-2-2-1- مدل بلوغ كسب و كار الكترونيك EMM 40

2-2-2-2- مدل آمادگي الكترونيك مشاهده شده (PERM  ): 41

2-2-2-3- مدل KPMG 44

2-2-2-4- مدل P3I3 47

2-2-3- معيار هاي ارزيابي آمادگي الكترونيك سازمان ها در ايران 50

2-3- بخش سوم : معرفی سازمان خدماتی 52

2-4- نتیجه گیری 53

2-4-1- مقايسة مفهومي و ساختاري مدل‌ها موجود در سطح ملی 54

2-4-2- مقايسة مفهومي و ساختاري مدل‌ها موجود در سطح سازمای 62

2-5- خلاء مطالعاتی 64

فصل سوم 66

3-1- مقدمه 67

3-2- مرحله اول – روش تئوري‌سازي داده ‌بنياد 69

3-2-1- علت انتخاب روش 69

3-2-2- رویش نظریه : 69

3-2-3- نمونه گیری در پژوهشهای کیفی 70

3-2-4- روشهای  نمونه گیری برای جمع آوری داده های کیفی(نمونه گیری غیر احتمالی) 70

3-2-4-1- نمونه برداری تئوریک 71

3-2-4-2- نمونه برداری گلوله برفی: 71

3-2-5- انتخاب اسناد و مدارک 71

3-2-6- فرآیند تحلیل داده ها 73

3-2-6-1- مقایسه مداوم و یادادشت برداری 73

3-2-6-2- کد گذاری باز 74

3-2-6-3- کد گذاری محوری 74

3-3- مرحله دوم :  تعیین وزن معیار های با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 75

3-3-1- مقدمه 75

3-3-2- تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 76

3-3-3- الگوریتم AHP 77

3-4-  مرحله سوم : چگونگی سنجش آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 79

3-4-1- جامعه آماری 79

3-4-2- حجم نمونه و روش اندازهگیری 79

3-4-3- گرد آوری داده ها: 80

3-4-3-1- مهمترین تکنیکهای جمع آوری اطلاعات 80

3-4-3-2- بررسی روایی و پایایی پرسشنامه 82

3-4-3-3- بررسی نرمال بودن متغیرها(آزمون شاپیرو) 85

3-4-4- انتخاب روش آماری 86

فصل چهارم 87

4-1- مقدمه 88

4-2- یافته های مرحله ی اول پژوهش 88

4-2-1- انتخاب مستندات 89

4-2-2- تحلیل داده ها 90

4-2-3- فن یادداشت برداری 92

4-2-4- کد گذاری باز 93

4-2-5- گسترش مفاهیم 99

4-2-6- کد گذاری محوری 103

4-2-7- تحلیل داده ها طبقه ها 108

4-2-7-1- طبقه کلان اول: آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت 109

4-2-7-2- طبقه کلان دوم : آمادگی الکترونیکی جامعه هدف 112

4-3- یافته های مرحله دوم پژوهش 115

4-3-1- تحلیل پرسشنامه ها 115

4-3-1-1- رتبه بندی معیارها 116

4-3-1-2- رتبه بندی زیر معیارها بر اساس « آمادگی الکترونیکی جامعه هدف » 116

4-3-1-3- رتبه بندی زیر معیارها بر اساس معیار « بعد آمادگی سازمان ارئه دهنده خدمت » 117

4-3-1-4- رتبه بندی زیر معیارها  بر اساس معیار « استراتژی ها و سیاست های فناوری اطلاعات » 119

4-3-1-5- رتبه بندی زیر معیارها بر اساس معیار « شبکه ارائه خدمت » 120

4-3-1-6- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « زیر ساخت شبکه فناوری اطلاعات » 121

4-3-1-7- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « فرهنگ، رشد و یادگیری منابع انسانی » 122

4-3-1-8- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار «دسترسی جامعه هدف به خدمات الکترونیکی» 123

4-3-1-9- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف » 124

4-3-1-10- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف » 125

4-3-1-11- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « رضایت جامعه هدف از خدمات الکترونیکی » 126

4-4- یافته های مرحله سوم پژوهش 127

4-4-1- تحلیل توصیفی(جمعیت شناختی) 128

4-4-1-1- بررسی سطح تحصیلات خبرگان 128

4-4-2- بررسی وضعیت موجود آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت 129

4-4-3- بررسی وضعیت موجود آمادگی الکترونیکی جامعه هدف 132

فصل پنجم 137

5-1- مقدمه 138

5-2- یافته های تحقیق در پاسخ به سوالات تحقیق 138

5-3- پيشنهادات براي سازمان (نوآوری) 140

5-4- پيشنهادات براي تحقيقات آينده 140

مراجع 141

پيوست‌ها 147

پیوست (الف) 148

پیوست (ب) 154

 

فهرست اشکال

شکل (2-1) : مدل PERM42
شکل (3-1) : چارچوب کلی تحقیق68
شکل (3-2) : فرایند به هم مرتبط نمونه گیری، جمع آوری و کد گذاری داده ها برای رسیدن به نظریه72
شکل (4-1) : محیط نرم افزار اطلس تی آی و نحوه ی وارد کردن مدارک و مستندات90
شکل (4-2) : نحوه وارد کردن یادادشت ها در نرم افزار اطلس تی ای93
شکل (4-3) : نمونه ای از کد گذاری اولیه94
شکل (4-4) : تعداد کدهای استخراج شده و نحوه استخراج آنها98
شکل (4-5) : تبدیل کدهای اولیه به مفاهیم103
شکل (4-6) : طبقه بندی مفاهیم در طبقه های اصلی104
شکل (4-7) : ساختن معیار شبکه ارائه خدمت با استفاده از کدهای مرتبط108
شکل (4-8) : نمای شبکه ای مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان های خدماتی در نرم افزار114
شکل (4-9) : رتبه بندی معیارهای اصلی(خروجی نرم افزار expert Choice)116
شکل (4-10) : نتایج رتبه بندی معیارها (ادغام شده)116
شکل (4-11) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)117
شکل (4-12) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار آمادگی الکترونیکی جامعه هدف117
شکل (4-13) : رتبه بندی زیر معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice)118
شکل (4-14) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار بعد امادگی سازمان ارئه دهنده خدمت118
شکل (4-15) : رتبه بندی زیر معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice)119
شکل (4-16) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار استراتژی ها و سیاست های فناوری اطلاعات120
شکل (4-17) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)120
شکل (4-18) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار شبکه ارائه خدمت121
شکل (4-19) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)121
شکل (4-20) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار زیر ساخت شبکه فناوری اطلاعات122
شکل (4-21) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)123
شکل (4-22) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار فرهنگ، رشد و یادگیری منابع انسانی123
شکل (4-23) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)124
شکل (4-24) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار دسترسی جامعه هدف به خدمات الکترونیکی124
شکل (4-25) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)125
شکل (4-26) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف125
شکل (4-27) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)126
شکل (4-28) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف126
شکل (4-29) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)127
شکل (4-30) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار پذیرش رضایت جامعه هدف از خدمات الکترونیکی127
شکل (4-31) : نمودار فراوانی سطح تحصیلات128
شکل (4-32) : نمودار رتبه بندی ابعاد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت 

 


فهرست جداول

34جدول (2-1) : چارچوب  CIDCM
50جدول (2-2) : معیارها و زیر معیارها مدل سازمان ها در ايران
54جدول (2-3) : مقايسة مفهومي و ساختاري مدل‌ها موجود در سطح ملی
62جدول (2-4) : مقايسة مفهومي و ساختاري مدل‌ها موجود در سطح سازمانی
75جدول (3-1) : امتیازات نشان دهنده شدت اهمیت
82جدول (3-2) : طیف لیکرت جهت سنجش وضع موجود
84جدول (3-3) : آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه
85جدول (3-4) : نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقيق (آزمون شاپیرو)
91جدول (4-1) : نمایی از برجسته ترین افراد مصاحبه شونده در این پژوهش
92جدول (4-2) : نمونه ای از یادداشت برداری
94جدول (4-3) : کدهای اولیه
99جدول (4-4) : ایجاد مفاهیم از کدهای اولیه
105جدول (4-5) : تبدیل مفاهیم به طبقه ها و سپس طبقه های کلان را نشان می دهد
115جدول (4-6) : اهميت درمقايسات زوجي
116جدول (4-7) : مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف(خروجی نرم افزار expert Choice)
117جدول (4-8) : ماتریس مقایسه زوجی گزینه ها(خروجی نرم افزار expert Choice)
118جدول (4-9) : ماتریس مقایسه زوجی گزینه ها(خروجی نرم افزار expert Choice)
119جدول (4-10) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice)
120جدول (4-11) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice)
121جدول (4-12) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
122جدول (4-13) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
123جدول (4-14) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارهاخروجی نرم افزار expert Choice)
124جدول (4-15) : ماتریس مقایسه زوجی معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice)
126جدول (4-16) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
127جدول (4-17) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
128جدول (4-18) : توزیع فراوانی پاسخگويان بر اساس سطح تحصيلات
129جدول (4-19) : میانگین مربوط به ابعاد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت
130جدول(4-20) : آزمون t مربوط به ابعاد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت
131جدول (4-21) : میانگین ابعاد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت
131جدول (4-22) : نتایج آزمون فریدمن
131جدول (4-23) : رتبه بندی ابعاد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت
133جدول (4-24) : میانگین مربوط به ابعاد آمادگی الکترونیکی جامعه هدف
133جدول (4-25) : آزمون t مربوط به ابعاد آمادگی الکترونیکی جامعه هدف
134جدول (4-26) : میانگین ابعاد آمادگی الکترونیکی جامعه هدف
134جدول (4-27) : نتایج آزمون فریدمن
135جدول (4-28) : رتبه بندی ابعاد آمادگی الکترونیکی جامعه هدف
136جدول (4-29) : نتیجه ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

 


 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی -مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی -مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی -مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

92