پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات: ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان تصمیم , در معماری ERP مورد کاوی در شرکتهای خودرو ساز

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

ا ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان تصمیم , در معماری ERP   مورد کاوی در شرکتهای خودرو ساز

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول:کلیات

1-1 مقدمه……………………………………. 2

1-2 فرضیات مسئله ……………………………… 4

1-3 هدف از اجرا :……………………………… 4

1-4 توجيه ضرورت انجام پروژه…………………….. 5

1-5 سوال تحقیق………………………………… 7

1-6 روش پژوهش و تکنیک‌های اجرائي…………………. 7

1-7 روش تحقیق…………………………………. 8

فصل دوم: مرور ادبیات موضوع

2-1مقدمه…………………………………….. 10

2-2    ERP …………………………………… 10

2-2-1مفهوم……………………………………. 15

2-2-2 تعاریف …………………………………. 15

2-3 سرویس گرایی……………………………….. 20

2-3-1 محاسبات سرویس گرا ……………………….. 22

2-3-2 معماری سرویس گرا ………………………… 25

2-3-3 تعریف ………………………………….. 26

2-3-4 مفاهیم اصلی معماری سرویس گرا……………….. 29

2-3-5 اجزا اصلی یک معماری سرویس گرا………………. 31

2-3-6 علت استفاده از معماری سرویس گرا…………….. 32

2-4 مدیریت فرایند کسب و کار و معماری سرویس گرا ……. 33

2-5 سازمان سرویس گرا ………………………….. 34

2-6 فرایند کسب و کار سازمان ……………………. 38

2-7 سیستم پشتیبان تصمیم ……………………….. 42

2-7 -1 تصمیم گیری……………………………… 42

2-7-2 دسته بندی مسائل تصمیم بر مبنای سطوح تصمیم گیری:. 45

2-7-3 فرایند تصمیم گیری………………………… 46

2-7-4تعریف……………………………………. 48

2-7-5 مفهوم سیستم‌های پشتیبان تصمیم……………….. 50

2-7-6 انواع سیستم‌های پشتیبان تصمیم گیری…………… 51

2-7-7 روش‌های پشتیبان تصمیم گیری…………………. 52

2-7-8سیستم پشتیبان تصمیم گیری و اجزا آن…………… 53

2-7-9 سیستم مدیریت پایگاه داده………………….. 55

2-8 رویکرد های دیگر …………………………… 55

2-9 مهندسی مجدد ………………………………. 58

2-9-1تعریف مهندسی مجدد…………………………. 59

2-9-2 مرور ادبیات مهندسی مجدد…………………… 60

2-9-3 عوامل شكست پروژه‌هاى مهندسي مجدد…………….. 61

2-9-4عوامل موفقيت پروژه‌هاى مهندسى مجدد……………. 61

2-10 جمع بندی ………………………………… 63

فصل سوم:یافته های تحقیق

3-1 مقدمه……………………………………. 65

3-2 مدل سازی سازمان……………………………. 66

3-3 پیاده سازی BPR  ……………………………. 67

3-3-1 لزوم و نیاز……………………………… 67

3-3-2 گام‌های BPR ……………………………… 69

3-3-3 انواع متدولوژی های مهندسي مجدد……………… 72

3-3-4 روش‌های مناسب خاص شرکت‌های تولیدی ايراني كدامند؟.. 73

3-3-4 اجرای BPR……………………………….. 74

3-4 تحلیل سازمان ……………………………… 79

3-4-1 تحلیل با استفاده از نمودار ایشی کاوا………… 79

3-4-2 تحلیل با استفاده از نمودار پارتو……………. 82

3-4-3 تحلیل کمی سازمان ………………………… 84

3-4-3-1 نرخ توقف خط تولید ………………………. 84

3-5 مدل تصمیم گیری در سیستم پشتیبان تصمیم ………… 87

3-5-1 روش تصمیم گیری…………………………… 87

3-5-2 برپائی پایگاه (مخزن) خریدها:……………….. 91

3-5 -3 بازیابی………………………………… 94

3-5-4 تصمیم گیری ……………………………… 96

3-6 تجمیع سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی و سیستم پشتیبان تصمیم­گیری   96

3-7 ساختار ERP در زنجیره تأمین ………………….. 98

3-8 معماری داخلی ERP بخش‌های سازمانی………………. 100

3-9 معماری DSS عمومی…………………………… 104

3-10 بستر ارتباطی……………………………… 106

3-11 نحوه اجرا………………………………… 107

 

فصل چهارم: ارزيابي

4-1 مقدمه……………………………………. 110

4-2 مقایسه چارچوب با چارچوب‌های دیگر(bench marking)……. 110

4-2-1 بیان پارامتر های مقایسه…………………… 110

4-2-2 مقایسه قابلیت‌های چارچوب‌ها…………………. 112

4-3 تحلیل با استفاده از پرسشنامه ………………… 114

4-3-1 مشخصات پاسخ دهندگان………………………. 114

4-3-2 بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه ………………. 118

4-3-3 پرسشنامه:……………………………….. 122

4-3 شبیه سازی ………………………………… 130

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 خلاصه…………………………………….. 148

5-2 مزایای اجرای این پروژه……………………… 148

5-3 معایب……………………………………. 150

5-4 نتیجه گیری ……………………………….. 150

5-5 پیشنهادات با توجه به مورد کاوی برای پیاده سازی ERP های تجمیعی 151

5-6 کار های آینده……………………………… 152

منابع ………………………………………. 154

پیوست ها…………………………………….. 162

ضميمه ب: فراوانی پاسخ پرسشنامه …………………. 158

چكيده لاتين…………………………………… 185

 

 

 

فهرست اشكال و نمودار

شكل 1-1………………………………………. 8

شكل 2-1- دلایل تکنولوژیکی پیاده سازی ERP [8]…………. 14

شكل 2-2- دلایل تجاری پیاده سازی ERP  [8]  ………….. 14

شكل 2-3- لایه‌ها در تحولات از MRP تا ERP توسعه یافته [10]  . 17

شكل 2-4- يکپارچگي اطلاعات محيطي در سيستم ERP [10]…….. 18

شکل 2-5- گام‌های دست یابی به حاکمیت معماری سرویس گرا… 22

شکل 2-6- حاکمیت معماری سرویس گرا و چرخه در بر گیرنده.. 25

شکل 2-7- حاکمیت معماری سرویس گرا در سازمان و تبدیل سازمان به یک سازمان سرویس گرا……………………………………. 34

شكل 2-8- فازهاي سيستم سرويس گرا…………………. 36

شکل 2-9- هرم‌های مؤلفه های فنی و رهبری خدمت گذار در سازمان سرویس گرا [26]……………………………………………. 37

شکل 2-10- لایه های بنیادی سازمان سرویس گرا ………… 38

شكل 2-11- فرآيند كسب و كار……………………… 39

شکل 2-12- فرایند کسب و کار در سیستم سازمانی……….. 40

شكل 2-13- مدل تصمیم گیری 3 فازی از هربرت سایمون……. 47

شکل 2-14- توسعه يافته مدل تصميم گيري 3 فازي هربرت سایمون     47

شکل 2-15- ساختار یک سیستم پشتیبان تصمیم…………… 53

شکل (3-1) جنبه های مطرح درERP [52]………………… 65

شکل (3-2) – خروجی‌های مختلف از مدل‌های سیستم مورد استفاده در چارچوب معماری ERP…………………………………………. 67

شکل (3-3) چرخه شناخت اولیه سازمان……………….. 70

شکل (3-4) گام‌ها یا بخش‌های شناخت اولیه سازمان………. 74

شکل (3-5) فرایند مونتاژ در وضعیت موجود یک سازمان تولید کننده خودرو    75

شکل (3-6) ادامه فرایند مونتاژ در وضعیت موجود یک سازمان تولید کننده خودرو……………………………………………. 77

شکل (3-7) ادامه فرایند مونتاژ در وضعیت موجود یک سازمان تولید کننده خودرو……………………………………………. 78

شکل (3-5) نمودار علی و معلولی زمان تولید …………. 80

شکل (3-6) – نمودار علی و معلولی نرخ بالای تولید خودروی معیوب 81

شکل (3-7) – نمودار علی و معلولی نرخ بالای دوباره­کاری … 82

شکل (3-8) – نمودارپارتو-زمان تأخیر فرایندها ………. 83

شکل (3-9) – نمودار پارتو-نرخ مازاد کار-دوباره­کاری ….. 83

شکل (3-10) – نمودار پارتو-ایرادات کیفی مربوط به بررسی کیفیت بخش   83

شکل (3-11) – نمودار پارتو- هزینه مازاد تحمیلی زمان و کارکرد 83

شکل (3-12) -نمودار xbar chart نرخ توقف………………. 85

شکل (3-13) -نمودار R chart نرخ توقف………………… 85

شکل (3-14) -نمودار ترکیبی Xbar chart و R chart نرخ توقف….. 85

شکل (3-15) نمودار توزیع پراکندگی………………… 86

شکل (3-16) -نمودار شش سیگما از نرخ ………………. 86

شکل (3-17) – شاخص های قابلیت فرایند………………. 86

شکل (3-18) چرخۀ روش استدلال بر مبنای مورد CBR  [6]……….. 89

شکل (3-19) مدل تصمیم گیری در سطح کلان……………… 90

شکل (3-20) نمایش متغیر های فازی در نرم افزار MATLAB…. 92

شکل (3-21) – چارچوب CoERP – چارچوب سرویس گرا از collaborative ERP  97

شکل (3-22) چارچوب DE (DSS-ERP ) بستر مناسب جهت تجمیع ERP و DSS در سیستم توزیع شده……………………………………. 98

شکل (3-22) معماری سازمان تولیدی و معماری سیستم پشتیبان تصمیم خصوصی    103

شکل (3-23) – Public web server DSS برای تجمیع و هماهنگ کردن عملکرد کلیه سیستم‌ها……………………………………………. 104

شکل (3-24) – مکانیزم‌ها و ماژول‌های مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ERP توزیع شده……………………………………. 106

نمودار (4-1) سطح تحصیلات شرکت کنندگان در پرسشنامه…… 115

نمودار (4-2) مربوط به رشته های شرکت کننده در تحقیق…. 116

نمودار (4-3) تجربه کاری شرکت کنندگان در تحقیق……… 117

نمودار (4-4) فراوانی میانه پاسخ‌های استخراج شده از پرسشنامه  128

نمودار (4-5) فراوانی مربوط به میزان رضایت از حوزه های مختلف مطرح در پرسشنامه…………………………………….. 129

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول2-1- پيشرفت سيستم ERP……………………….. 12

جدول 2-2- عنوان دهی به ERP و وزن آن‌ها از نظر شرکت‌ها [10] 19

جدول (3-1) شاخص‌ها مطرح در صنعت تولید…………….. 79

جدول (3-2) نحوه ارزیابی معیار انتخاب فروشنده………. 93

جدول (3-3) ساختار نگه داری اطلاعات خریدها (مخزن خریدها) 93

جدول (4-1) مقایسه چارچوب‌های شرکت‌های مطرح با چارچوب پیشنهادی 113

جدول (4-2) میزان تحصیلات شرکت کنندگان در تحقیق……… 115

جدول (4-3) سطح تحصیلات شرکت کنندگان در پرسش………… 116

جدول (4-4) تجربه کاری شرکت کنندگان در تحقیق……….. 117

جدول (4-5) فراوانی مربوط به پاسخ‌های پرسشنامه در نرم افزار SPSS    123

 

 

فهرست رابطه‌ها

 

 

رابطه (3-1)   ………………………………… 84

رابطه (3-2)…………………………………… 84

رابطه (3-3)…………………………………… 85

رابطه (3- 4)   ……………………………….. 85

رابطه (3-5)…………………………………… 86

رابطه (3-6)    ……………………………….. 90

رابطه (3-7)   ………………………………… 91

رابطه (3-8)…………………………………… 91

رابطه (3-9)  …………………………………. 94

رابطه(3-10)…………………………………… 95

رابطه(3-11)  …………………………………. 95

رابطه (4-1)  …………………………………. 120

رابطه (4-2)  …………………………………. 120

رابطه (4-3)     121        

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه ا ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان تصمیم , در معماری ERP مورد کاوی در شرکتهای خودرو ساز

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه ا ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان تصمیم , در معماری ERP مورد کاوی در شرکتهای خودرو ساز

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان 

ا ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان تصمیم , در معماری ERP   مورد کاوی در شرکتهای خودرو ساز

92