دانلود پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات : استفاده از شبکه های نرم افزار محور(SDN) برای مدیریت زیرساخت شبکه های اجتماعی (CN)

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

استفاده از شبکه های نرم افزار محور(SDN) برای مدیریت زیرساخت شبکه های اجتماعی (CN)

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه 1

1.1    مقدمه. 2

1.2    طرح مسئله. 3

1.3    ضرورت تحقیق. 3

1.4    سوالات تحقیق. 4

1.5    محدوده ی پژوهش.. 5

1.6    فرضیات تحقیق. 5

1.7    نوآوری های تحقیق. 5

1.8    ساختار پایان نامه. 6

فصل دوم : ادبیات و پیشینه ی تحقیق 7

2.1    مقدمه. 8

2.2    زيرساخت يک شبکه. 8

2.2.1 شبکه ها ی کامپيوتری را می توان بر اساس سه ويژگی متفاوت تقسيم نمود : 9

2.2.2 تجهیزات شبکه. 12

2.3    شبکه های اجتماعی. 13

2.3.1 خصوصیات و عملکرد شبکه های اجتماعی. 16

2.4    رسانه های اجتماعی. 16

2.4.1 ویژگی های رسانه های اجتماعی. 17

2.4.2 انواع رسانه‌های اجتماعی. 17

2.5    تفاوت Social Network و Community Network. 18

2.5.1 Social networks  18

2.5.2 Community Network  19

2.6    شبکه های ارتباط بی سیم 20

2.6.1 شبکه های مش بی سیم 21

2.6.2 نقش شبکه های بیسیم مش در شبکه های اجتماعی. 24

2.7    آزمایشگاه اجتماعی. 25

2.8    محدودیت فناوری شبکه های کنونی. 27

2.8.1 پیچیدگی های منتهی به کاهش درآمد 29

2.8.2 سیاست های متناقض… 29

2.8.3 فقدان مقیاس پذیری.. 29

2.8.4 وابستگی به فروشنده 30

2.9    شبکه های نرم افزار محور. 30

2.9.1 تاریخچه ی شبکه های نرم افزار محور. 30

2.9.2 شبکه های نرم افزار محور. 33

2.9.3 معماری SDN : 37

2.10  پروتکل OpenFlow.. 41

2.10.1 FlowTable  44

2.10.2 Open Flow Switch. 45

2.10.3 کنترل کننده 47

2.10.4 حالت های برنامه های کنترلی OpenFlow.. 49

2.10.5 کاربرد های Open Flow.. 49

2.10.6 Openflow.. 51

2.10.7 معماری منطقی سوئیچ. 51

2.10.8 مولفه‌های جدول جریان داده 52

2.10.9 مولفه فیلدهای تطبیق داه شده ورودی یك جدول شامل فیلدهای ضروری زیر است: 53

2.10.10……………………………………………………………………………. فیلد‌های زیر ممكن است پشتیبانی شوند: 53

2.10.11…………………………………………………………… مشخصات Openflow  كارهای زیر را انجام می دهد: 55

2.10.12……………………………………………………………………………………….. دستورالعمل‌ها 4 نوع هستند: 55

2.10.13…………………………………………………………………………………………. خط لوله جدول جریان داده 56

2.10.14………………………………………………………………………………………. ساختار پروتكل Openflow.. 57

2.11  مقایسه ی معماری شبکه های نرم افزار محور با معماری فعلی شبکه های کامپیوتری.. 59

2.12  موانع. 60

2.13  چالش ها 61

2.13.1 شبکه های مش بی سیم 61

2.13.2 شبکه های اجتماعی و بستر های آزمایشی شبکه های اجتماعی. 62

2.14  کار مرتبط. 63

2.14.1 SDN در شبکه های مش بی سیم 63

2.14.2 SDN در محیط های ناهمگن و روستایی. 65

2.14.3 SDN در شبکه های تلفن همراه 65

2.15  نتیجه گیری.. 66

فصل سوم : روش تحقیق 67

3.1    مرور کلی و توصیف ساختار. 68

3.1.2 تصمیم گیری.. 69

3.2    پیاده سازی معماری.. 77

3.2.1 poxy ، یک پروکسی برای کنترل کننده ی pox of. 78

3.2.2 openVswitch  80

3.2.3 OpenDayLight 80

3.2.4 نرم افزار خارجی. 82

3.2.5 آزمایشات L2 در جامعه آزمایشگاه 84

3.3    نتیجه گیری.. 88

فصل چهارم : ارزیابی 89

4.1    مقدمه. 90

4.2    ارزیابی. 90

4.2.1 ارزیابی عملکرد 90

4.2.2 تجزیه و تحلیل عملکرد 91

4.2.3 سربار ارتباطات.. 91

4.3    بحث.. 94

4.3.1 مقابله با چالش ها 94

4.3.2 مشخصات توزیع شده در این معماری.. 96

4.4    نتیجه گیری.. 96

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 97

5.1    نتیجه گیری.. 98

5.1.1 محدودیت های تحقیق. 99

5.2    کارهای آتی. 100

5.2.1 تعمیم معماری ارائه شده برای شبکه های اجتماعی CN و WMN ها 101

منابع و مآخذ 103

 


فهرست جدول ها

جدول 2.1 مدل مرجع OSI به همراه پروتکل های قابل اجرا در هر لایه 10

جدول 2.2 مدل مرجع OSI و تجهیزات SDN پیاده سازی شده بر روی این مدل 39

جدول 2.3 پیغام های ورودی‌های جریان داده در جداول جریان داده   58

جدول 2.4 مقایسه ی معماری شبکه های نرم افزار محور با معماری فعلی شبکه های کامپیوتری 60

 

فهرست شکل ها

شکل 2.1…………………………………….. ساختار اجتماعی Social Network 19

شکل 2.2…………………………. ساختار اجتماعی Community Network 20

شکل 2.3…………………………………………. ترسیمی از معماری شبکه مش 22

شکل 2.4……………………………………………………… نوعی از معماری WMN   25

شکل 2.5……………………………………….. معماری آزمایشگاه اجتماعی 26

شکل 2.6 نگاه انتزاعی به مفهوم آزمایشگاه اجتماعی   27

شکل 2.7………………………… معماری عمودی تجهیزات فعلی شبکه 34

شکل 2.8………………………… معماری افقی تجهیزات شبکه ی SDN 35

شکل 2.9……………………………………………………………………………. شمايي از SDN 36

شکل 2.10……………………………………………………………… ساختار منطقی SDN 38

شکل 2.11…………………………………………………………………………………… SDN Domain 40

شکل 2.12…………………………………………… اجزای سازنده ی Open Flow 42

شکل 2.13………… نمونه ای از شبکه Openflow enabled switch 43

شکل 2.14……………………………………………………. فیلد های  یک  Flow Table 44

شکل 2.15………………………………………………………….. هدر یک سوئیچ Type0 47

شکل 2.16……………………………………………………….. معماری منطقی سوئیچ 51

شکل 2.17………………………………………………….. خط لوله ی جریان داده 56

شکل 3.1…………………………………………………………….. ساختار کلی معماری 68

شکل 3.2…………………………………………………………….. استقرار OpenVswitch 70

شکل 3.3……………………………………………………………………… استقرار کنترلر 71

شکل 3.4……. دو روش ممکن برای دستیابی به اتصالات L2 72

شکل 3.5 نحوه ی صحیح برقراری اتصالات رابط های شبکه ی محلی و مدیریتی 74

شکل 3.6………………………………… بقراری اتصال با کنترل کننده 75

شکل 3.7…………………………………………………. استقرار پروکسی کنترلر 76

شکل 3.8……………………………… ساختار نهایی بستر آزمایشگاهی 77

شکل 3.9………………………… پیاده سازی بخش های اصلی ساختار 82

شکل 3.10 استقرار و پیاده سازی نرم افزار های کنترلر و مدیریت گره ی Confine 83

شکل 3.11 برقراری ارتباط با گره های جامعه توسط پروتکل و اتصالات Batman–adv 84

شکل 3.12………………………………………. دیدگاه کاربر از توپولوژی 86

شکل 3.13 دیاگرام سلسله مراتبی نحوه ی گردش کار معماری 87

شکل 3.14…. دیاگرام همکاری نحوه ی گردش کار معماری 88

شکل 4.1………………………………………………… واسط کاربری OpenDayLight 91

شکل 4.2. دو نقطه اصلی در ایجاد سربار های ارتباطی 93

شکل 4.3…………………………………………. معماری سرور بستر آزمایشی 93

شکل 4.4………………………………………. معماری گره ی بستر آزمایشی 94

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه استفاده از شبکه های نرم افزار محور(SDN) برای مدیریت زیرساخت شبکه های اجتماعی (CN)

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه استفاده از شبکه های نرم افزار محور(SDN) برای مدیریت زیرساخت شبکه های اجتماعی (CN)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان 

استفاده از شبکه های نرم افزار محور(SDN) برای مدیریت زیرساخت شبکه های اجتماعی (CN)