پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات: ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

فهرست رئوس مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق1

1-1 مقدمه2

1-2 طرح مسئله2

1-3 مفروضات3

1-4 اهداف تحقیق3

1-5 محدوده پایان نامه4

1-6 مراحل انجام تحقیق 4

1-7 ساختار پایان نامه 6

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق7

2-1 مقدمه8

2-2 نظام مبادلات پیمانکاری فرعی8

2-2-1 تعریف نظام مبادلات پیمانکاری فرعی8

2-2-2 شرایط تاسیس یکSPX  11

2-2-3 خدمات SPX ها11

2-2-4 مزایای پیمانکاری فرعی صنعتی11

2-2-5 خدمات مورد انتظار از يک مرکز اطلاعاتی SPX 12

2-2-6 سازمان بزرگ مقیاس13

2-3 تعریف معماری سرویس گرا13

2-4 تعریف سرویس 15

2-5 سرویس های وب 16

2-6 مفاهيم مهم سرويس گرايي17

2-6-1چگونه سرويسها منطق را محصور ميكنند18

2-6-2 چگونه سرويس ها از وجود يكديگر مطلع مي شوند19

2-6-3 چگونه سرويس ها با هم ارتباط برقرار مي كنند19

2-6-4 چگونه سرويسها طراحي مي شوند19

2-6-5 توصيفات سرويسها 20

2-7  ویژگی های معماری سرویس گرا 20

2-8  تعریف گذرگاه سرویس 22

2-8-1 مسیریابی و مقیاس پذیری23

2-8-2 تبدیل پروتکل انتقال24

2-8-3 تبدیل پیام25

2-8-4 ویژگی ها و مزایای گذرگاه سرویس26

2-8-5  اجزای گذرگاه سرویس27

2-9 انگیزه ی حرکت سیستم های تولیدی به سمت معماری سرویس گرا29

2 -10 تعریف برون سپاری 31

2-10-1 عوامل تاثير گذار بر برون سپاری 32

2-10-2 دلایل عمده برون سپاری34

2-10-3  معایب برون‌سپاری35

2-10-4  تعریف برون سپاري استراتژيك 36

2-10- 5  کارهای انجام شده در ارتباط با برون سپاری 36

2-11 سیستم اطلاعاتی40

2-12 کارهای انجام شده د ر ارتباط با به کارگیری سیستم اطلاعاتی در یکپارچگی واحد های مختلف تولید41

2-13 نتیجه گیری45

فصل سوم: روش تحقیق46

3-1 مقدمه47

3-2  نگاه کلی و هدف از ارائه مدل پیشنهادی47

3-3 رویکرد کنترلی برای تعامل سرویس های استخراج شده در سیستم اطلاعاتی پیشنهادی49

3 -4 متدولوژی SOMA در طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا53

3-4-1 فاز شناسایی سرویس ها در متدولوژی SOMA53

3-4-1-1 تکنیک سرویس – هدف  54

3–4- 1-2  تکنیک تجزیه دامنه55

3–4- 1-3 تجزیه و تحلیل دارایی های موجود 55

3-5 راهکارپیشنهادی: طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا56

3-5-1  شناسایی سرویس های سیستم اطلاعاتی با استفاده ازمتدولوژیSOMA56

3-5-2روند جریان اطلاعات در سیستم اطلاعاتی سرویس گرا60

3-6 مدلسازی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا با  استفاده از زبان UML74

3 -7 الگوی راه حل پیشنهادی متدولوژی   SOMAبرای استفاده در سیستم های اطلاعاتی81

3-8 برنامه ریزی استراتژیک سیستم اطلاعاتی85

3-9 نتیجه گیری 88

فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق89

4-1 مقدمه90

4-2 مطالعه موردی – شرکت ایران خودرو90

4-3 طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس  گرا برای شرکت ایران خودرو93

4 – 3- 1 مدل فرایند ورود کاربران  ایران خودرو به سیستم اطلاعاتی خودرو94

4 -3- 2مدل فرایند نظارت واحد تدارکات ایران خودرو بر موجودی انبار (مواد اولیه).96

4 -3- 3 مدل فرایند درخواست قطعه از انبار ایران خودرو97

4 -3- 4 مدل فرایند اجرای محصول درخواستی مشتری ایران خودرو99

4 -3- 5 مدل فرایند پرداخت مشتری  101

4 -3- 6 مدل فرایند تحویل محصولات به مشتریان ایران خودرو 102

4 -3-7 مدل فرایند خدمات پس از فروش مشتریان ایران خودرو 102

4 – 4 مشخصه سرویس ها در سیستم اطلاعاتی سرویس گرا 104

4 – 5 تدوین راهبردها در راستای سیستم اطلاعاتی، با استفاده از ماتریس SWOT 105

4 – 6 تحلیل استراتژیک سیستم اطلاعاتی سرویس گرا برای شرکت ایران خودرو107

4-7 فرآیند تحلیل سلسه مراتبی AHP113

4-8 نتیجه گیری116

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات117

5-1 خلاصه تحقیق118

5-2 بررسی مزایای رهیافت پیشنهادی118

5-3 محدودیت ها و زوایای پوشش داده نشده119

5-4 اقدامات آتی120

ضمائم و پیوست ها 121

ضمیمه 1- کدهایWSDL مربوط به مشخصه سرویس احراز هویت 122

ضمیمه 2- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس پرداخت آنلاین 126

ضمیمه 3- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس صدور فاکتور129

ضمیمه 4- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس رفع مشکل فراموش کردن رمز عبور 134

ضمیمه 5- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس بررسی وضعیت پرداخت صورتحساب.. 138

منابع و مآخذ142

Abstract 146

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1  محركهاي چندگانه برون سپاري 33

جدول 3-1 اهداف– زیر اهداف 57

جدول 3-2 تجزیه دامنه سیستم اطلاعاتی 59

جدول4-1عملیات مربوط با هرسرویس کاری سیستم اطلاعاتی سرویس گرابرای شرکت ایران خودرو 104

جدول 4-2 ماتریس SWOT مطالعه موردی 109

جدول 4-3 مقایسه زوجی بین سرویس های دانه ریز مربوط به سرویس دانه درشت نظارت واحد تدارکات بر موجودی انبار 114

جدول4-4 وزن دهی سرویس های مربوط به سرویس دانه درشت نظارت واحد تدارکات بر موجودی انبار 115

جدول4-5 لیست اولویت بندی سرویس های دانه درشت 115

 

فهرست تصاویر و نمودار

شکل 1-1 مراحل انجام تحقیق 5

شکل 2-1 مدل انجام پیمانکاری فرعی صنعتی بین صنایع کوچک و بزرگ 10

شکل 2-2 محصورسازي اندازه هاي مختلفي از منطق توسط سرويس 18

شکل 2-3 ارتباط بین برنامه های کاربردی مختلف در ESB 23

شکل 2-4 ارتباط غیر مستقیم بین برنامه های کاربردی با استفاده از قابلیت مسیریابی پیام ESB 24

شکل 2-5 برقراری ارتباط بین برنامه های کاربردی با پروتکل های انتقال مختلف با استفاده از پیاده سازی گذرگاه سرویس سازمانESB 25

شکل 2-6 با استفاده ازESB برنامه های کاربردی می توانند حتی زمانی که فرمت پیام ها و پروتکل های ارتباطی متفاوت دارند، با یکدیگر تعامل داشته باشند26

شکل 2-7 اجزای منطقی تشکیل دهنده ESB 28

شکل 3-1 روند انجام کار 49

شکل 3-2 ارکسترازیسیون سرویس های سیستم اطلاعاتی سرویس گرا 51

شکل 3-3 فلوچارت روند جریان اطلاعات ورود کاربر به سیستم اطلاعاتی و ثبت اطلاعات کاربر 62  

شکل 3-4 فلوچارت روند جریان اطلاعات نظارت واحد تدارکات بر موجودی انبار 63

شکل 3-5 فلوچارت روند جریان اطلاعات درخواست قطعه از انبار 65

شکل 3-6 فلوچارت روند جریان اطلاعات اجرای محصول درخواستی 67

شکل 3-7 فلوچارت روند جریان اطلاعات پرداخت مشتری 69

شکل 3-8 فلوچارت روند جریان اطلاعات تحویل محصول به مشتری 71

شکل 3-9 فلوچارت روند جریان اطلاعات پشتیبانی مشتری 73

شکل 3-10 نمودار use case احراز هویت و مدیریت ورود کاربران به سیستم اطلاعاتی 75

شکل 3-11 نمودار use case نظارت واحد تدارکات بر موجودی انبار 76

شکل 3-12 نمودار use case درخواست قطعات مورد نیاز واحد تولید از انبار (مواد اولیه)77

شکل 3-13 نمودار use case اجرای محصول درخواستی مشتری 78

شکل 3-14 نمودار use case مدیریت هزینه ی سفارشات اجرا شده79

شکل 3-15 نمودار use case تحویل محصول به مشتری80

شکل 3-16 نمودار use case پشتیبانی مشتری81

شکل 3-17 سرویس های سیستم اطلاعاتی سرویس گرای spx 83

شکل 3-18 الگوی راه حل ESB برای استفاده از سرویس های سیستم اطلاعاتی در سازمان 85

شکل4-1 حوزه ي فعالیت هاي برون سپاري شرکت ایران خودرو92

شکل 4-2 فلوچارت ورود و ثبت اطلاعات کاربران ایران خودرو در سیستم اطلاعاتی 95

شکل 4-3 فلوچارت نظارت واحد تدارکات ایران خودرو بر موجودی انبار(مواد اولیه)96

شکل 4-4 فلوچارت درخواست قطعه از انبار 98

شکل 4-5 فلوچارت اجرای محصول درخواستی مشتری ایران خودرو 100

شکل 4-6 فلوچارت پرداخت مشتریان ایران خودرو 101

شکل 4-7 فلوچارت تحویل سفارش به مشتریان ایران خودرو 102

شکل 4-8 فلوچارت پشتیبانی مشتریان  ایران خودرو 103

شکل 4-9 نمودار سلسله مراتب سرویس ها 114

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

92