داغ ترین ها

خصوصیات افراد خود تنظیم که عامل موفقیت اون هاست

<p>12-2.زیر مراحل خود تنظیمی :
تئوریای شناختی رفتاری براین باورند که خود تنظیمی شامل سه زیر مرحله :
1– نگاه خود (خود نگری ): اشاره داره به پاسخای علم آموزا که شامل تنظیم کنندگی سیستماتیک کارکرد آنهاست. نگاه فردی می تونه اطلاعاتی رو در مورد چگونگی پیشرفت شخص به طرف اهدف فردی ایجاد میکنه. نگاه خود به وسیله بعضی فرایندهای شخصی مثل خود موثری، تعیین هدف و طراحی فراشناختی تحت اثر قرار میگیره، به همونجوری که رفتار بر اون مؤثره.
2- خود آزمایش (خود داوری ) اشاره داره به پاسخایی از علم آموزا که شامل مقایسه منظم کارکرد اونا با یک ملاک یا هدفه.
3- خود واکنش سازی : سومین طبقه از واکنشای خود تنظیمی علم آموزا شامل خود واکنشی به کارکرد فردیه.خود واکنشی یادگیرنده شامل بعضی فرایندهای شخصی مثل تعیین هدف، ادراکات خود موثری و طراحی فراشناختیه. مثل اینکه رابطه بین این فرایندها تقابلیه(کدیور، 1374).
طبقات سه گانه خود نظم دهی از راهبردهای خود واکنشی برابر با دید شناختی اجتماعی عبارتند از:
الف) خود واکنشی رفتاری که علم آموزا به وسیله اون کامل بودن پاسخای یادگیری ویژه خودشون رو جستجو می کنن.
ب) خود واکنشی شخصی: به وسیله اون علم آموزا افزایش فرایندهای شخصی خودشون رو در بین یادگیری جستجو می کنن.
ج) خود واکنشی محیطی : به وسیله اون علم آموزا اصلاح کردن محیط یادگیری رو جستجو می کنن(پنتریچ، 1990).

92