دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

بررسی نحوه نظارت بر بیماری صرع با کمک حسگرهای پوشیدنی زیستی در مراقبت های پزشکی سیار

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

مرور مقالات مرتبط

دسته ای از سنسورها به طور معمول در اتاق خواب بیمار و به صورت ثابت قرار ﻣﯽگیرند و محل قرار گیری آنﻫﺎ بیشتر در تشک، بالش، پتو و یا تخت خواب بیمار است. استفاده از این سنسورها به این صورت بیشتر متمرکز بر شناسایی و دادن هشدار به پرستار، برای ارائه کمکﻫﺎﻱ اولیه به بیمار مصروع، در طول شب ﻣﯽباشد و ﻣﯽتوان گفت دقت خوبی را به علت نبود فعالیتﻫﺎﻱ اضافی روزانه دارا هستند.

سنسورهای ثابت اگرچه دقت بالا و خطای کمتری دارند، اما برای جلوگیری از واقع شدن فرد مصروع در شرایط خطرناک و نظارت مداوم بر وضعیت وی ما احتیاج به تجهیزاتی داریم که بتواند همیشه و در هر مکان و زمانی همراه وی باشد. دسته بعدی سنسورهای همراه هستند که با کمک آنﻫﺎ بیماران به طور مداوم تحت کنترل هستند و از طرفی آزادیﻫﺎﻱ لازم برای بیمار را در انجام فعالیتﻫﺎﻱ روزانه فراهم ﻣﯽآورند.

تشک فشار را ﻣﯽتوان برای شناسایی تخت خواب خالی (سقوط یا خوابگردی) مورد استفاده قرار داد [19]، اگر چه به طور خاص، به عنوان یک روش برای تشخیص تشنج طراحی نشدﻩاند، بلکه بیشتر این تشکﻫﺎ ترکیبی با دیگر روشﻫﺎﻱ تشخیصی هستند، به عنوان مثال با برخی از دستگاهﻫﺎﻱ تشخیص تشنج مثل رطوبت، صدا، ECG[1] و ACM[2].

رطوبت سنجﻫﺎ ﻣﯽتواند برخی از علائم تشنج، از جمله ترشح بزاق، استفراغ و بی اختیاری را تشخیص دهند. یکی از مشکلات آنها این است که این تظاهرات به طور انحصاری مربوط به تشنج نیست. با این حال، برخی از سیستمﻫﺎﻱ تشخیص تشنج تجاری با استفاده از صفحه ای از سیمﻫﺎﻱ سنسور که با نقره به منظور سنجش رطوبت ترکیب شده و با روشﻫﺎﻱ تشخیص دیگر متصل شدﻩاند [20] [19].

تشخیص ویدئویی بخشی از استاندارد طلایی برای شناسایی تشنج است. در حالت بدون تماس آن، منعکس کنندهﻫﺎﻱ موج مادون قرمز به نقاط مربوط به اعضاء حرکتی بدن متصل ﻣﯽشوند (به عنوان مثال مفاصل و اندام ها) [21]. ویدئو حتی ممکن است برای تشخیص ضربان قلب و سرعت تنفس مورد استفاده قرار گیرد

[1] electrocardiogram

[2] Accelerometer

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 بررسی نحوه نظارت بر بیماری صرع با کمک حسگرهای پوشیدنی زیستی در مراقبت های پزشکی سیار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

بررسی نحوه نظارت بر بیماری صرع با کمک حسگرهای پوشیدنی زیستی در مراقبت های پزشکی سیار

background