پایان نامه ارشد

ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا-پایان نامه رشته فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

2-6-1چگونه سرويسها منطق را محصور ميكنند

براي حفظ استقلال، سرويس ها منطق متن خاصي را محصور مي كنند. آنچه در سرويس محصور مي شود ممكن است كوچك يابزرگ باشد .بنابراين اندازه وحوزه منطقي كه توسط سرويس محصورمي شود ميتواند متنوع باشد. براي مثال آنچه توسط راه حل هاياتوماسيون ارائه ميشود، معمولاًپياده سازي يك فرآيند عمده كاري است.اين فرآيندازمنطقي تشكيل شده است كه بارعايت ترتيب وتوالي يا توازي خاص عمل موردنظررا انجام مي دهد. اين منطق به مجموعه اي از مراحل شكسته مي شودكه باتوجه به قواعد،باترتيب ازپيش تعريف شده اي اجرا مي شوند. همانطوركه درشكل2-5مشاهده ميشود درساختن راه حل متشكل ازسرويسها، هرسرويس ميتواند وظيفه اي را كه درهرمرحله اجرا مي شوديايك زيرفرآيندرا محصور كند. سرويس حتي ميتواندكل فرآيندي راكه توسط سرويسهاي ديگر محصورشده است، محصوركند.

چگونه سرويس ها از وجود يكديگر مطلع ميشوند.

درSOA، سرویس ها می توانند توسط سرویس های دیگر، يابرنامه هاي ديگر مورد استفاده قرارگيرند .حال، استفاده كننده ازسرويس هركه باشد،ارتباط ميان سرويسهادرصورتي روي خواهددادكه سرويسها از وجوديكديگرمطلع باشند. اين امر با بهره گيري ازتوصيف سرويس ممكن است.

توصيف سرويس درپايه اي ترين حالت خود، نام سرويس و داده هايي راكه درحين ارتباط مورد نيازند يا بدست مي آيند مشخص ميكند. روشي كه درآن سرويسها از توصيف سرويس استفاده ميكنند، موجب مي شود كه ارتباط درطبقه اتصال سست قرارگيرد. براي تعامل سرويسها و معني دار بودن آن، آنهابايد اطلاعاتي را مبادله كنند.بنابراين يك چارچوب ارتباطاتي كه داراي قابليت ايجاد ارتباط داراي اتصال سست باشد موردنيازاست. يك چارچوب براي اين منظور، پيام رساني است.

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): 

پایان نامه ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf): 

پایان نامه ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

92